Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid, Skysselvika

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 gjøres det herved kjent at Indira AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for del av Skysselvika næringsområde på vegne av Wenberg fiskeoppdrett AS. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes på e-post til line.fornes.frantzen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Line Frantzen, Pb. 234, 8001 Bodø innen 16.06.2019

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ for detaljregulering for del av Skysselvika næringsområde

Planinitiativet er strukturert med utgangspunkt i § 1) Krav til planinitiativet i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.

 

Formålet med planen

Formålet med planen er å regulere de delene av tiltaksområdet som er uregulert, samt flytte/tilpasse regulert snuhammer slik at det stemmer overens med nytt lager- og administrasjonsbygg som er under oppføring.

Som resultat av reguleringsprosessen ønsker man å oppnå en plan som stemmer overens med de eksisterende forholdene, samtidig som den gir rom og tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til videre næringsutvikling og tilpasning til ny, planlagt vei til området. Arealformål vil videreføres fra gjeldende plan, med eventuelle tilpasninger til ny kartforskrift og ny plan- og bygningslov. Det kan bli aUtnyttelsesgrad og byggehøyder tenkes i hovedsak videreført fra gjeldende plan, men det kan

 

Lokalisering

Planområdet ligger i Skysselvika sørøst for Fauske sentrum. Atkomsten til området går via E6-Saltdalsveien ved Finneidstraumen, hvor man tar av til Straumøyrveien. Planområdet ligger i enden av Straumøyrveien som er en blindvei.

Området Finneid-Skysselvika består i hovedsak av industriområder med innslag av private nausttomter. Øst for Straumøyrveien er det et grustak som har drift ut 2019.

G 0g 4VAiKO YSAAAAAElFTkSuQmCC

Figur 1. Oversiktskart. Kilde: www.norgeskart.no

 

 

Planområdet

Planområdet er ca 46,5 daa og vist med stiplet avgrensning på illustrasjonen under. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 83/92,142, 152, 153, 154, 15 og 104. Avgrensningen er romslig i forhold til de planlagte tiltakene og vil sannsynligvis innskrenkes senere i planprosessen når faktisk arealbehov er avklart.