Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart - detaljregulering Kosmo boligfelt

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det herved kjent at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Kosmo boligfelt. Forslagsstiller er Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen, og Casa Consult AS er leid inn til å forestå planarbeidet.

Merknader/innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Casa Consult AS v/Sara Ezeta Terminalveien 12, 8006 Bodø, e-post: post@casaconsult.no innen tidsfristen 18.03.2020.

Planområdet og hensikt med planarbeidet 

Planområdet er på cirka 9,6 daa, og omfatter eiendom gnr/bnr: 62/45, 87 og 88. Planavgrensingen fremgår av kartskisse nedenfor (skravur). 

Området Gnr 62/45 og 62/87 skal omreguleres fra Offentlig eller privat tjenesteyting, til bolig/fritidsboligformål.
Området Gnr 62/88 skal omreguleres fra Friområde til bolig/fritidsboligformål.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere og detaljregulere områdene og legge til rette for utbygging av boliger og fritidsboliger. 

Planavgresning Kosmo boligområde

Vurdering av behovet for konsekvensutredninger

Det er vurdert at planarbeidet krever konsekvensutredning , og det vises til Forskrift for konsekvensutredning § 6. Fordi dette er et tiltak etter plan- og bygningsloven, kreves det i tillegg utarbeiding av planprogram (jf. Forskrift for konsekvensutredning § 13).

Informasjonsmøte og medvirkning

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjons av planskisser i løpet av februar/mars.Invitasjon vil bli sendt ut til alle berørte.

Merknader/innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Casa Consult AS v/Sara Ezeta Terminalveien 12, 8006 Bodø, e-post: post@casaconsult.no innen tidsfristen 18.03.2020.

Plandokumenter:

- Referat fra oppstartsmøte
- Planavgrensning
- Forslag til planprogram
- Brev fra Fauske kommune til forslagsstiller angående behovet for konsekvensutredninger
- Annonse i Saltenposten 05.02.2020