aTKV 3nIz 9sAAAAABJRU 5ErkJggg==

Forslagsstiller er Fauske kommune. Formålet med reguleringen er å få etablert to boligtomter med tilhørende friområder, gang- og sykkelvei, lek og veiareal. Det legges opp til etablering av 4 - 6 boenheter innenfor planområdet med inntil to etasjer. Området ligger sentralt i Hauan i enden av Granveien, og er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealder for Fauske sentrum. Tiltenkt formål og utnyttelsesgrad vil være i tråd med kommuneplanens arealdel.
Tiltaket vurderes ikke å falle inn under konsekvensutredningsforskriftens § 6, herunder vedlegg I, heller ikke inn under § 8, herunder vedlegg II. Det vurderes derfor at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Planskisse (pdf)
Kart over planområdet

Merknader og innspill sendes Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen onsdag 03.03.2021.