Planområdet er på 685 m². Se kart under med avgrensning av planområdet.

A 1xHkx 15zMxkAAAAAElFTkSuQmCC

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til kombinert boligbebyggelse og anleggsformål. Arealet er uregulert. Planlagt detaljregulering er i tråd med overordnet plan.
Planarbeidet er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredninger kapitel 2-3 og det vil ikke være krav om KU for planen.

Planområdet er avgrenset av eiendomsgrensene for gnr.bnr. 103/62 og 239.
Adkomst blir sannsynligvis som i dag, mot Torggata.
Hovedgrepet for planen er tilrettelegging for boligutvikling i form av en lavblokk på 5+1 etasjer, der 6.etasje er tilbaketrukket. Det planlegges inntil 15 leiligheter og felles parkeringskjeller under bakken. Eksisterende bygningsmasse vil rives.

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil det igjen være anledning til å uttale seg om det konkrete planforslaget.

Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt til BGM Arkitekter AS, Nygata 3, 4876 GRIMSTAD eller pr e-post: sidsel@bgm.no innen 23.12.2021. Telefonhenvendelser gjøres til Sidsel Brabrand Urfjell tlf.: 90016396.

Dokumenter:
Planinitiativ
Ref oppstartsmøte