Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med områderegulering for del av eiendommene 103/491, 103/1285, samt del av Eiaveien som ligger imellom disse to eiendommer i Fauske kommune.

JSUkP 7TeAdAAAAAElFTkSuQmCC

Begrunnelse: Området er regulert til formål for offentlig/privat tjenesteyting. For å gjøre eiendommen mer attraktiv til salg, samt for å styre fremtidig utvikling av området, er det valgt å sette i gang med områderegulering til boligformål med høy fortettingsgrad.

Planområdet ligger under 1 km nord for Fauske sentrum, og det er Fauske kommune, samt JBS Eiendom Nor AS som er tiltakshaver i planarbeidet. Når det gjelder utredningskravet vurderes tiltaket i henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 6, bokstav a (samt vedlegg |), til å inngå under konsekvensutredningsplikten, og det kreves dermed planprogram. En utdypning av begrunnelsen for vurderingen følger i planprogrammet.

Planprogram

Referat oppstartsmøte 15.12.2020

Planskisse til oppstart 16.12.2020

Merknader og innspill sendes Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 15.02.2021.