Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Flyktningtjenesten/Aktuelt
Aktuelt

Om Fauske Flyktningtjeneste

Flyktningtjenesten er organisert under barne- og familieenheten i Fauske kommune. I tjenesten finner du både programrådgivere og miljøarbeidere.

Hvem kan få tjenesten?

 • Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bosettes etter avtale med IMDI.

Hva tjenesten omfatter

 • Tildeling av bolig ved ankomst/boveiledning.
 • Praktisk bistand etter behov:
  - søke barnehageplass/plass i SFO.
  - søknad om fastlege.
  - søknader om økonomisk sosialhjelp.
 • Introduksjonsprogram/kvalifisering i samarbeid med Voksenopplæringen og NAV.
 • Hjelp til å nå riktig hjelpeinstans i-og utenfor kommunen.
 • Tilrettelegge for en god integrering i lokalsamfunnet ved å samarbeide aktivt med:
  - skoleverk.
  - frivillige lag og foreninger, og selv ha en aktiv miljøtjeneste som planlegger – og gjennomfører ulike aktiviteter.
 • Gi hjelp til å ivareta, når ønsket, flyktningers egen kultur og religiøs trosutøvelse.
 • Bistand i asylsaker, søknad om familiegjenforening og eventuell frivillig tilbakevending.
 • Administrere tolke-og oversetter tjenester.

Tjenestene får flyktninger ved å henvende seg til Flyktningtjenesten eller ved at kontorets medarbeidere oppsøker den enkelte i hjemmet.

Tjenestene er gratis.
Utgifter til oversettertjenester må dekkes selv av arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske statsborgere.

Andre tjenester
Bosatte flyktninger har på lik linje med andre innbyggere i kommunen tilgang til alle tjenester både det offentlige og private lag og foreninger yter overfor innbyggerne. Flyktningtjenesten er behjelpelig med henvisning til disse.

Som bosatt flyktning i Fauske kommune kan du forvente at alle ansatte møter deg med respekt og behandler deg høflig og verdig. Tjenestetilbudet utformes, så langt det er mulig, i nært samarbeid  med deg som bruker.

Samtidig forventer kommunen at du følger opp avtaler som gjøres og at du retter deg etter de vilkår som stilles for tjenesten du mottar. Samarbeidet fra kommunens side hviler på prinsippet om gjensidig respekt for hverandres oppgaver og behov.

Klagemulighet
Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagen sendes Flyktningekontoret som videre sender den til Fylkesmannen.

Klagefrist er innen 3 uker etter at et vedtak er fattet.

Kontakt oss

Fauske Flyktningkontor
Postboks 93
8201 Fauske
Besøksadresse: Telegrafveien 4

Telefon: 75 60 44 53

Åpningstider
Mandag: Kl. 09:00 - 15:00
Tirsdag: Kl. 12:00 - 15:00
Onsdag: Kl. 09:00 - 15:00
Torsdag: Kl. 09:00 - 15:00
Fredag: Kl. 09:00 - 15:00

(Lunch: Kl. 11:30 - 12:00)

 

Aktuelt

Hender

Velkommen til oss

Fauske kommune

Helsetjenester for flyktninger

Kontakt oss

Fauske Flyktningkontor
Postboks 93
8201 Fauske
Besøksadresse: Telegrafveien 4

Telefon: 75 60 44 53

Åpningstider
Mandag: Kl. 09:00 - 15:00
Tirsdag: Kl. 12:00 - 15:00
Onsdag: Kl. 09:00 - 15:00
Torsdag: Kl. 09:00 - 15:00
Fredag: Kl. 09:00 - 15:00

(Lunch: Kl. 11:30 - 12:00)