Økonomien i Fauske kommune preges av dyrtid og rentekostnader, men det er også preget av at det over lang tid har blitt brukt mer til drift enn hva det har vært inntekter. Økonomiplanen har fokus på at Fauske kommune skal være økonomisk bærekraftig i fremtiden.

- Vi må møte de store samfunnsutfordringene med innovasjon, kontinuerlig endring og forbedring med et helhetlig og langsiktig blikk. Dette for å sikre at tjenestene våre også i et 20 og 40 års-perspektiv preges av tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og kompetanse, sier kommunedirektør Ellen Beate Lundberg. 

Å legge til rette for økonomisk bærekraft fremover vil også måtte ta hensyn til demografiutfordringer. Fauske kommune vil, som resten av landet, bli preget av eldrebølgen. 

- De neste tiårene vil den demografiske sammensetningen i Fauske kommune endre seg betydelig, med en nær dobling av antallet personer over 80 år frem mot 2040. Samtidig forventes en reduksjon i antall innbyggere 0-15 år. Dette betyr at behovet for barnehage- og skoletjenester reduseres, mens det vil være et økende behov for helse- og omsorgstjenester, sier kommunedirektøren. 

Les hele forslaget til budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 i Framsikt.

Prosess

Budsjettet og økonomi- og handlingsplanen ble lagt frem av kommunedirektør 7. november. Den vil ligge åpent for ettersyn og med mulighet til å stille spørsmål frem til 28. november. Da skal det behandles i formannskapet og representantene kan komme med forslag til endringer. 14. desember møtes kommunestyret for å foreslå eventuelle endringer og vedta med eventuelle endringer. 

Videoer som forklarer budsjettet

Presentasjon fra kommunedirektør på KommuneTV.

Videoer med forklaringer i OneDrive (mappen oppdateres)