Om hjorteviltbestanden

Kommunen er en veldig viktig aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr. Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdier knyttet til hjortevilt, for eksempel opplevelsesverdier, biologisk mangfold, trafikkproblemer og andre skader/ulemper. I tillegg har kommunene både ansvar og utfordringer knyttet til jaktrettshavernes rettigheter og rettssikkerhet.

Det er dessuten kommunen som fastsetter minsteareal, godkjenner vald og tildeler fellingskvoter. Kommunen skal også godkjenne bestandsplanområder og bestandsplaner. Det er viktig at bestandsplaner gjenspeiler målsettingene for bestandsutviklingen som kommunen selv har satt. Siden kommunene også er en sentral aktør i arealforvaltningen, er det viktig at hjorteviltinteresser, ikke minst villrein, blir tatt hensyn til i arealforvaltningssaker.

For mer informasjon, se Miljødirektoratets sider om hjortevilt HER.

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Fauske kommune 2021-2024

Målsetninger for hjorteviltforvaltningen er en forvaltningsplan utarbeidet av viltforvaltningen i kommunen. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra Hjorteviltregisteret, i tillegg til lokalkunnskap. Planen skal være et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) for perioden 2021-2024

Målsettinger for hjorteviltbestanden i Fauske kommune 2021-2024

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret – et verktøy for forvaltere og jegere

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database og et saksbehandlingsverktøy. Både kommunen og villreinnemda er igjennom hjorteviltforskriften pålagt å benytte Hjorteviltregisteret for tildeling av fellingskvoter og rapportering av fellingsresultat. I tillegg kan andre data samlet inn av jegere under jakt, for eksempel «sett elg-skjema», registreres her. Bruk av Hjorteviltregisteret sikrer en enhetlig og felles lagring av data. Alle dataene som er lagret i Hjorteviltregisteret er tilgjengelig for enhver.

Registrere sette og skutte dyr 
Løsningene settogskutt.no og Hjorteviltregisteret er nå slått sammen. Det vil si at jeger nå skal registrere alle sine jaktdata på Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login med sitt jegernummer og fødselsdato. Registrerer du data på telefonen, anbefaler vi deg å bruke appen Sett og skutt (tilgjengelig for Android).