Hvorfor trenger vi kulturskole?

Å få uttrykke seg gjennom kunstfag er en viktig del av menneskets vekst og utvikling. Kulturskolen gir barn, unge og voksne mulighet til å ta i bruk og å utvikle sine skapende og kreative evner og anlegg ut fra sine forutsetninger.

Kulturskolen er, så langt kapasiteten strekker til, også et kulturelt ressurssenter for skoleverk, lag/foreninger og andre. Vi bidrar med råd veiledning, faglig hjelp, kulturelle innslag m.m.

Kulturskolen eies og drives av kommunen. Tilbudet finansieres av kommunen og foreldrebetaling. 

Kulturskolen har koordineringsansvaret for Den kulturelle skolesekken i Fauske kommune.

Hvordan kan du søke?

Når du søker et tilbud i kulturskolen må du bekrefte at du har lest og forstått
Retningslinjer for undervisning i kulturskolen og Fauske kulturskoles Service-erklæring.

Søknadsfrist er 1. mai. Du søker via portalen SpeedAdmin. Du kan søke hele året, men søknader som kommer innen fristen prioriteres. Søkere som ikke får plass, settes automatisk i kulturskolekø. Etter hovedopptak, tas søkere inn fortløpende dersom det blir ledige ressurser.

Hvem kan søke?

Alle, uansett alder, kan søke. Elever under 20 år prioriteres. Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev. Kulturskolen har ikke spesialkompetansse i forhold til elever med sammensatte lærevansker eller andre spesielle utfordringer. Kulturskolen tar forbehold om hva vi kan tilby i slike tilfeller, men forsøker å gi tilbud dersom mulig. Voksne elever kan kun beholde elevplassen påfølgende skoleår dersom det er ledige ressurser.

 

 

Hva slags fag tilbyr vi?

Kulturskolens undervisningstilbud er fordelt på områdene

 • Teater
 • Visuell kunst
 • Sang
 • Fiolin
 • Klaver
 • Kirkeorgel
 • Band
 • Annet

Informasjon om fagene finner du her.

 

Hva koster det?

Undervisningstilbud i kulturskolen koster kr 3.512,- pr. år (2022). Alle over 18 år betaler full kontingent. Den som sender inn søknaden mottar fakturaen. Faktura sendes ut pr. halvår. Musikkelever dekker selv utgifter til nødvendig notemateriell. Elever ved billedkunst betaler kr. 211,- pr. halvår for materiell (2022). Fiolinelever kan leie instrument hos kulturskolen. Leien er kr. 316,- pr. semester pr. instrument (2022).

 

Regler for deg som er elev i kulturskolen

Hovedopptak gjøres fortrinnsvis i juni/juli, alternativ i august før skolestart. Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak, settes på venteliste. Søkere under 20 år prioriteres.

Venteliste

Elever som ikke blir tilbudt elevplass, settes i kulturskolekø (venteliste).
Dersom det blir ledig kapasitet i løpet av skoleåret, blir du kontaktet av kulturskolen.
Skulle du bli stående i kø en stund, vil du få mulighet til å opprettholde din plass i køen for påfølgende skoleår ved å re-registrere deg.

Re-registrering

For å beholde en elevplass eller en plass i kulturskolekøen påfølgende skoleår, må eleven re-registreres. Årlig fris er 1.mai. Re-registrering gjør du her.

Utmelding

Elevplassen beholdes til den sies opp skriftlig via SpeedAdmin. Muntlig oppsigelse godtas ikke. Oppsigelser som kommer etter fristens utløp blir belastet med semesteravgift for det kommende semestret.

Friplass

Fauske kulturskole kan tilby friplass, etter søknad, for elever av kulturelle, økonomiske eller sosiale grunner. Ta kontakt med rektor for mer informasjon.

Elevreglement:

 • De som blir tatt opp som elever, må binde seg for minst et halvt år.
 • Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig. Frist for utmelding, nye elever, er 2 uker. Ønsker en elev å avbryte undervisningen etter fristen, betales det likevel elevkontingent for hele semesteret. Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1.desember. Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1.mai. Overholdes ikke fristen, betales kontingent for hele påfølgende semester.
 • Elevkontingenten betales hvert semester. Kommunestyret fastsetter pris. Ved flytting refunderes ikke beløpet.
 • Sykdom/fravær hos Kulturskolens personale utover 4 uker, kan kompenseres med lenger undervisningstid eller redusert kontingent.
 •  Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal det gis beskjed om på forhånd til elevens lærer. Hvis lærer ikke treffes, gis det melding til Kulturskolens rektor. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake.
 •  Elever som får utlevert instrument/annet utstyr som er skolens eiendom skal skrive under på at de har mottatt gjenstanden. Eleven skal få rettledning i hvordan man behandler utstyret ved utlevering. Dersom utstyr blir påført skader, rapporteres dette straks til Kulturskolens kontor. Skyldes skaden skjødesløs behandling, må eleven selv koste reparasjonen.
 •  Ved gjentatte fravær etter hverandre uten melding, ved manglende interesse for arbeidet eller av disiplinære grunner, kan rektor utelukke elever fra undervisning.

 


 

Vedtekter for Fauske kulturskole