Hvem kommer hjem til deg

Alle ansatte i hjemmesykepleien har arbeidstøy i svart og grått, alle ansatte skal kunne legitimerere seg med Fauske kommunes identitetskort. I tillegg benytter vi vikarer fra eksterne vikarbyrå. Disse stiller i samme arbeidsantrekk som hjemmetjenesten.

I hjemmetjenesten er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere. Ansatte er av ulik etnisk bakgrunn og kjønn. Alle arbeider i turnus, dette innebærerer både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi har fokus på å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av læringer, elever og studenter innen helsefaglig utdanning. Alle ansatte i hjemmesykepleien jobber etter de samme kvalitetsmål og tilstreber å gi like tjenester.

Hvem har rett til hjelp i hjemmet?

  • Personer som er helt avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt avhenging av hjelp ti deler av dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål som bor sammen med andre som er friske. Dette gjelder også barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn.
  • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre de praktiske gjøremål, men som ikke klarer det av ulike grunner

 

 Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

Hvordan søke tjenester?

Hvis du har behov for helsetjenester i hjemmet, kan du søke kommunen din om det. Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak), enten du får innvilget helsetjenester i hjemmet eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i Fauske kommune som behandler søknaden din. Du kan søke selv eller du kan få hjelp av andre, f.eks fastlege eller pårørende.

 

Søknad om pleie- og omsorgstjenester finner du HER

Søknad må lastes ned og sendes i brev

Søknaden sendes til:

Tildelingskontoret, postboks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 41 00

Vi tar etter avtale, mot besøk hver mandag, torsdag og fredag mellom 12.00 og 14.00.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver mandag, torsdag og fredag mellom 10.00 og 14.00

 

 

 

Hvordan vurderes søknaden?

Det er Tildelingskontoret som i møte med deg vurderer hvilke tjenester som skal gis.

Tjenesten skal bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen. Det kan også innebære opplæring. 

Dette betyr at vi iverksetter mulige tiltak for å opprettholde egenomsorg så lenge som mulig og ikke overtar de funksjoner som du kan utføre selv. Dette kan være ulike tiltak for å øke hverdagsmestring, bruk av hjelpemidler og/eller velferdsteknologi.

Tiltak for å øke din hverdagsmestring kan være motivering, veiledning, opplæring og trening.

Behov for veiledning og opplæring vurderes og iverksettes ved behov.

Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Arbeidsplasskartlegging gjennomføres før tjenesten starter. Kartleggingen består blant annet av boligens tilstand, utstyr, møblering, husdyr, røyk, utlufting, smitte.

Standard for tjenesten

Helsetjenesten omfatter:

Administrering av medikament

Hovedregelen er at brukere tar hånd om sine medisiner selv. Brukere som kan benytte seg av multidose direkte fra apotek vil ikke få bistand til administrering av medikamenter.

Bistand kan omfatte å bestille resepter fra lege, kontakt med apotek, administrering av enkeltdoser.

Administrering av medisiner vil der det er mulig gis ved bruk av medisindispenser.

Sårbehandling

Sår skal i hovedregel være vurdert av lege og følges opp ved legekontor. Kun der det ikke er mulig for bruker å komme seg til legekontor utføres sårstell i hjemmet.

Prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner ol.

Utføres ikke der bruker kan oppsøke legekontor.

Måling av blodtrykk, puls og blodsukker kan gjøres som et ledd i en observasjon. Dette skal være faglig begrunnet og tidsavgrenset.

OMSORG  VED LIVETS SLUTT

Vi vil så langt det lar seg gjøre å imøtekomme brukers ønske om å dø i eget hjem med sine nærmeste tilstede. 

Pris på hjemmetjenester

Hjemmesykepleie er gratis. Utføres det praktisk bistand utover personlig stell og egenomsorg, må det søkes om tjenesten praktisk bistand, vil det bli krevd egenbetaling etter gjeldende satser.

I kommunens betalingsregulativ finner du priser på hjemmebaserte tjenester. Dette vil du finne under Priser nederst på siden.

Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av helsetjenestene du har fått tildelt eller du har fått avslag på søknaden din. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.