Hvem er vi som jobber i PPT?

Tonje Liland: avdelingsleder
Telefon: 75 60 45 39

Siv N. Kosmo: Sekretær
Telefon: 75 60 42 00

Pedagogisk psykologiske rådgivere:

Mette Caroline Strøksnes
Telefon: 916 83 938

Øydis Åsjord:
Mobil: 475 18 114

Rakel Hunstad
Telefon: 916 73 047

Lisbeth Valjord
Telefon: 916 84 269

Thea Therese Valjord Sætherhaug 
Telefon: 916 68 619

 

 

Hva gjør vi i PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten er organisert i Familiens hus, og du kan komme i kontakt med oss gjennom helsestasjon, barnehage, skole eller ved å kontakte Familiens hus direkte.

PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med å legge utviklingen/opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov, og den skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfellene der loven krever det. Lovverket PP-tjenesten arbeider etter er opplæringsloven og barnehageloven.

PP-tjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

 

Våre tjenester reguleres av opplæringsloven og vi har to hovedoppgaver.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det (§ 5-1 i Opplæringsloven omhandler retten til spesialundervisning for elever i grunnskolen og  §19 a i Barnehageloven omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder) og PPT skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for barn og unge med særlige behov

Trenger barnet ditt ekstra hjelp i barnehagen eller på skolen?

Er du som forelder eller ansatt usikker på om barnet ditt trenger mer hjelp i barnehagen eller skolen for å få ut sitt læringspotensial? Lurer du på om barnet trenger mer tilrettelegging eller er usikker på om oppfølgingen er god nok? PPT består av pedagogisk-psykologiske rådgivere med ulike fagbakgrunner som kan biså hvis du trenger hjelp.

Her er noen eksempler på problemstillinger vi kan hjelpe til med:

Språkvansker
Lese-skrivevansker
Matematikkvansker
Lærevansker
Uro og konsentrasjonsvansker
Sosiale/følelsesmessige vansker
Atferdsvansker

 

Skoler og barnehager kan søke veiledning i tilrettelegging for barn og unge med særlige behov.

 

Hvordan blir hjelpen gitt?

Det gjennomføres forskjellige kartlegginger og formelle tester utfra det som måtte være barnets/ungdommens vanskeområde. Det skrives fagrapporter og/eller sakkyndige uttalelser etter utredning. Det gjennomføres oppfølgingsmøter med foresatte, barnet/ungdommen og barnehage/skole hvor våre anbefalinger drøftes.

Det avtales eventuelt videre samarbeid med barnehage/skole om veiledning og det kan avtales samarbeid med familiesenter eller barnevern.

PPT kan henvise for videre utredning av vanskene til vårt statlige spesialpedagogiske støttesystem (Stat.ped). 

 

Målgrupper:

Barn og ungdom opp til 16 år (grunnskolealder)
Voksne med særlige behov
Foreldre, foresatte og pedagogisk personell

 

Hvordan komme i kontakt med oss?

Hvem kan kontakte og henvise til PPT?

Henvisning skal gjøres på eget henvisningsskjema og i samarbeid med de foresatte. For barnehage skal sak drøftes i TIMS-møte før henvisning. I skole skal sak drøftes i Tverrfaglig møte Skole. I både TIMS-møte og Tverrfaglig møte Skole deltar foreldre. Barnehage og skole skal utarbeide pedagogisk rapport før henvisning.

Du finner henvisningsskjema HER (PPT Henvisningsskjema)

Foreldre kan selv ta kontakt med PPT for veiledning i forhold til henvisning. 

 

Trenger barnet ditt logoped?

Fra 01.01.23 har ikke Fauske kommune kommunal logoped. 

Hvis du er bekymret for språkutviklingen til barnet ditt kan du enten: 

  • Ta kontakt med barnets helsesykepleier, barnehage eller skole. Bekymring kan drøftes i tverrfaglige møter. Fauske kommune følger samhandlingsmodellen "Laget rundt barnet". HER kan du lese mer om Samhandlingsplanen
  • Foreldre kan be fastlege om henvisning til Logoped. HELFO kan gi refusjon til privat logoped hvis disse kriteriene er oppfylt: HER kan du lese mer om hvilke kritereier som gjelder for å få dekt logoped av HELFO: