Om temaplaner

Gjennom tematiske planer utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i handlings- og økonomiplan.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Kommunestyret vedtok den 18. juni 2020 i sak 50/20 alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024.

Planen skal være retningsgivende både for både for administrasjonen ved forberedelser av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- og skjenkebevillinger.

Planen

Boligsosial handlingsplan 2018-2028

Boligsosial handlingsplan vedtatt av Fauske kommunestyre. Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon om at alle skal kunne bo trygt og godt. Fauske kommune har de seneste årene vært en aktiv aktør på boligområdet, dette som tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i boligutvikling.

Demensplan 2020-2026

Demensplan for 2020-2026 ble vedtatt i kommunestyret 23 april 2020, og kan leses HER.

Demensplanen i Fauske kommune skal angi retning vi ønsker for demensomsorgen i Fauske. Den skal bidra til at Fauske blir et mer aldersvennlig lokalsamfunn. Målet er at de som får en demenssykdom skal kunne opprettholde et verdig liv hele livet ut. Økt kunnskap hos Fauskes befolkning og de som arbeider med personer med demens, bidrar til større forståelse og trygghet i møtet med personer med demens. Planen er basert på nasjonale og lokale føringer, innspill etter høringer samt innspill og erfaringer fra Fauske kommune.

Formålet med Demensplan for Fauske er å følge opp de nasjonale føringene i Demensplan 2020 som er Regjeringens 5-års plan for demensomsorgen i Norge, vedtatt 2016. Denne og kvalitetsreformen - Leve hele livet. For å nå disse målene skal regjeringen bidra til større åpenhet og øke kunnskapen om demens. De ønsker at det skal utvikles gode, fleksible og tilpassede tjenester til personer med demens og deres pårørende. Tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og vaner.

Fauske kommunes demensplan gir en statusbeskrivelse av demensomsorgen i dag og skal angi retning og utvikling av morgendagens demensomsorg. Planen sier noe om hvordan vi vil utvikle gode fleksible og tilpassende tjenester med fokus på bolig, forebygging, diagnostisering til rett tid, og oppfølging etter diagnose. Det er behov for å utvikle gode pasientforløp med en trygg og koordinert oppfølging. Personsentrert omsorg og et aldersvennlig samfunn skal være en rød tråd gjennom hele planen. Arbeidet med forebyggende tiltak både for å forebygge sykdommen, og videre utvikling av sykdommen, er viktig både for innbyggerne og i et samfunnsperspektiv.

Habilitering og rehabiliteringsplan 2021-2025

11.03.21 vedtok kommunestyret i Fauske kommune habiliterings og rehabilteringsplan 2021-2025.

- Habilitering og rehabiliteringsplan 2021-2025
- Saksframlegg og vedtak 

Hovedplan for skogsveier 2012-2021

Å forvalte skog, dreier seg både om å avvirke skogen når den er hogstmoden, samt å forynge og ikke minst pleie skogen undervegs. For å drive aktiv, bærekraftig og økonomisk forvaltning av skogen gjennom hele vekstomløpet, er det både enklere og billigere å utføre de nødvendige tiltakene når skogsveien ligger der i kjørbar stand.

Det er utarbeidet en plan for skogsveier i Fauske kommune. Formålet med hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor i kommunens skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp eksisterende skogsveier til en bedre veistandard.

HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER

HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER - UTSKRIFT AV MØTEBOK

Vedtatt i kommunestyret 10.05.2012

Interkommunal plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester 2020-2025

I 2019 ble det utarbeidet en interkommunal plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester. Planen blir også omtalt som "veteranplan". 

Planen gjelder for følgende kommuner: 
- Beiarn kommune 
- ​Fauske kommune 
- Saltdal kommune 
- Sørfold kommune 

Hver kommune utarbeider egen handlingsdel til sin temaplan.

Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester - i tjeneste for Norge med bosted i Indre Salten 
Saksframlegg og vedtak 

Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021-2024

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med virkning fra 01.01.2004. Kommunene utarbeider flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget for Statforvalterens (tidligere Fylkesmannen) fordeling av midler til kommunene.

Fra 01.01.2020 er det eiere, med eller uten foretak, eller leietakere på landbrukseiendom, der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd. For mer info om dette, se gjennom følgende dokument: Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2021-2024

For informasjon om tilskudd i landbruket, se DENNE lenken. 

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen 2021-2024

Målsetninger for hjorteviltforvaltningen er en forvaltningsplan utarbeidet av viltforvaltningen i kommunen. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra Hjorteviltregisteret, i tillegg til lokalkunnskap. Planen skal være et styringsverktøy for forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) for perioden 2021-2024

Målsettinger for hjorteviltbestanden 2021-2024

Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2020-2024

Formålet med samhandlingsplanen er å angi retning for prioriteringer i samhandlingsområdet som påvirker barn, unge og deres familier. Dette gjøres gjennom tre fokusområder som skal være gjennomgående i enhetenes virksomhetsplaner;

  • Folkehelse - folkehelsearbeid
  • Foreldrestøtte
  • Tidlig innsats/intervensjon

Samhandlingsplanen skal bidra til at samhandlingsområdets ansatte har kunnskap om hvilke områder som skal prioriteres, og hvordan tjenestene kan løse felles utfordringer på tvers av, og ved hjelp av, lov- og planverk. Planen skal være et styringsdokument og ligge til grunn for daglig arbeid. Herunder forankring av satsinger, og for saker til politisk behandling som påvirker barn, unge og foreldre. Videre skal samhandlingsplanen bidra til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel (2011-2025). 

Vedtatt Samhandlingsplan 2020-2024.pdf