Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025

Fauske kommune er i gang med å lage ny samfunnsplan. Planprogrammet og mer om planprosessen kan leses HER.

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningslovens § 11-1 og § 11-2 som lyder: 

"Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier i kommunen.  Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.  Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private."

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Den tar for seg bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen styres med plankart, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen. 

Kommunestyret har i sak KOM-021/18 med hjemmel plan og bygningslovens §11-15 vedtatt kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Fauske kommune.

Hovedplankart Fauske kommune
Kart Kommunedelplan sentrum
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Vedtak + saksfremlegg - sluttbehandling

Temakart:
Hovednett sykkel Fauske M - 30 000
Hovednett sykkel Fauske planbeskrivelse
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 1
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 2
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 3
Hovedvegnett sykkel Fauske rute lenke beskr 19 aug