Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025

Fauske kommunestyre vedtok 7. april i sak 021/22 kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034.

Kommuneplanens samfunnsdel er det strategisk viktigste styringsdokumentet for utviklingen av Fauske kommune som både organisasjon og samfunn, fram mot 2034. Planen har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv, og alt kommunalt planverk skal bygge videre på kommuneplanens samfunnsdel.

Den vedtatte samfunnsplanen kan leses her: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034

Kommunestyrets vedtak og dets vedlegg kan leses her: Dokument 22/3311 - Politisk sluttbehandling - Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034 (onacos.no)

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningslovens § 11-1 og § 11-2 som lyder: 

"Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier i kommunen.  Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.  Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private."

 

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som anviser framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Den tar for seg bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen styres med plankart, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen. 

Kommunestyret har i sak KOM-021/18 med hjemmel plan og bygningslovens §11-15 vedtatt kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Fauske kommune.

Hovedplankart Fauske kommune (pdf)
Kart Kommunedelplan sentrum (pdf)
Bestemmelser (pdf)
Planbeskrivelse (pdf)
Vedtak + saksfremlegg - sluttbehandling

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2018 -2030 (Framsikt)

Temakart:
Hovednett sykkel Fauske M - 30 000 (pdf)
Hovednett sykkel Fauske planbeskrivelse  (pdf)
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 1 (pdf)
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 2 (pdf)
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 3 (pdf)
Hovedvegnett sykkel Fauske rute lenke beskr 19 aug (pdf)

Hovednett sykkel Fauske planbeskrivelse (Framsikt)