Beskrivelse

Henvendelse om koordinator og individuell plan rettes til Koordinerende enhet. Koordinerende enhet har ansvar for å kalle inn til avklaringsmøter, og har et overordnet ansvar for koordinatorene og individuell plan. Koordinatorer oppnevnes i aktuell avdeling. Utarbeidelse av individuell plan og oppnevning av koordinator skal kun skje ved samtykke fra pasienten/brukeren eller den som kan samtykke på vegne av vedkommende.

Koordinatoren er en tjenesteutøver som skal sørge for at pasienten/brukeren blir fulgt opp, sikre at den enkeltes tjenestetilbud blir samordnet og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan for de som ønsker en slik plan.

Utarbeidelse av individuell plan er en rettighet for pasienter/brukere med langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Koordinerende enhet skal vurdere og eventuelt opprette individuell plan. Koordinatoren har ansvar for å følge opp og oppdatere den individuelle planen.

Målgrupp

  • Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få oppnevnt koordinator, og dersom de ønsker det, få utarbeidet en individuell plan.
  • Andre som har spørsmål om koordinator og individuell plan.

søknadsprosessen

Det må fylles ut et søknadsskjema. Skjemaet kan du enten skrive ut fra underpunktet «Skjema», eller få tilsendt ved henvendelse til Tildelingskontoret på telefon 75 60 41 00 eller epost: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Søknadsveiledning

Fyll ut søknadsskjemaet og husk å besvare alle punktene på skjemaet med den informasjonen som etterspørres. Hvis søknadsskjemaet er mangelfullt utfylt, så vil det ta lengre tid å få behandlet henvendelsen. Saksbehandler vil da etterspørre de manglende opplysningene fra deg. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet så kan du kontakte Tildelingskontoret.

NB! Skjemaet skal ikke sendes elektronisk (på e-post)

Skjemaet kan leveres i postkasse på administrasjonsbygget, eller sendes pr post til:

Tildelingskontoret
Fauske kommune
Boks 93
8201 Fauske

Behandling av henvendelsesskjemaet

Behandlingstid:

Beslutning om rett til koordinator og/eller individuell plan krever ikke et enkeltvedtak, men det skal fattes en skriftlig beslutning. Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig.

Hvis henvendelsen ikke kan besluttes innen 4 uker, så skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst om når det antas at du kan få svar.

Dersom henvendelsesskjemaet er mangelfullt utfylt så vil dette kunne forlenge saksbehandlingstiden.

Klage på søknad

Du kan klage skriftlig på en beslutning du er misfornøyd med. Du må opplyse i klagen hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener beslutningen bør endres.

Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen så kan du henvende deg til Tildelingskontoret på telefon 75 60 41 00. Klagefristen er 3 uker fra du mottok svaret.

En ev. klage skal rettes til Koordinerende enhet i Fauske kommune som tar klagen til vurdering i første instans. Dersom Koordinerende enhet opprettholder beslutningen, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering og beslutning.