Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Daglig leder av serveringsstedet må ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. 

Overdragelse av serveringsvirksomhet
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten.
Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder.  Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Vandelskrav
Bevillingshaver, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet straffelovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Saksbehandlingstid
Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. I henhold til serveringsloven skal søknader om serveringsbevilling behandles snarest mulig og innen 60 dager etter at søknaden er mottatt, med mindre særlige grunner foreligger. Særlige grunner kan være manglende søknadsvedlegg eller forsinkede uttalelser fra andre offentlige myndigheter.
Søknader om serveringsbevilling skal sendes på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Søknad: Søknad om serveringsbevilling.pdf

Gebyr
Det er ikke gebyr for behandling av søknad om serveringsbevilling.

Henvendelser:

Saksbehandler: Therese Olsen, telefon: 756 00 312 / 756 04 000

mail: postmottak@fauske.kommune.no

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som skal drive et serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for inntil fire år om gangen. Bevillingen kan gjelde for hele året eller en bestemt del av året. Det er et krav at virksomheten skal ha serveringsbevilling.

Hvem søker om bevilling?
Det er selskapet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenkingen, som skal søke om bevilling.  Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk 

Søknadskjema Søknad om skjenkebevilling.pdf

Overdragelse av skjenke virksomhet
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten.
Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder.  Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.  Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen. Informasjon om kunnskapsprøven finner du til høyre under relaterte lenker. Begge må være over 20 år, og de må være ansatt i skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Dersom styrer eller stedfortreder slutter, må bevillingshaver straks søke om godkjenning av ny styrer/ stedfortreder.

Vandelskrav
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.  Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen.

Saksbehandlingstid 
Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles.  Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med.

Alle søknader om skjenkebevilling skal sendes på høring til politiet, skattemyndighetene .  Når vi sier at saksbehandlingstiden kan være opp til 3 måneder, tar vi høyde for at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Høringsinstansene trenger også tid på å behandle saken. 

Gebyr
Det er ikke gebyr på søknad om skjenkebevilling, med det må betales bevillingsgebyr pr. år etter satser fastsatt av departementet.

Henvendelser
Saksbehandler: Therese Olsen tlf. 756 00 312 / 756 04 000, e-post: therese.olsen@fauske.kommune.no

Salgsbevilling

Virksomheter som skal selge (ikke skjenke) alkohol, må søke om salgsbevilling. Styrer og stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven før du søker. Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan gis til dagligvarebutikkene.

Bevilling gis for inntil fire år av gangen. Bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 gjelder videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf alkoholloven § 1-6

Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.  Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen. Mer informasjon finner du til høyre under kunnskapsprøver

Vandelskrav
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.  Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen.

Saksbehandlingstid 
Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om salgsbevilling skal behandles.  Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med.

Alle søknader om salgsbevilling skal sendes på høring til politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen i kommunen.  Når vi sier at saksbehandlingstiden kan være opp til 3 måneder, tar vi høyde for at ingen saker blir politisk behandlet i sommerferien, samt at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Høringsinstansene trenger også tid på å behandle saken. 

Gebyr
Det er ikke gebyr på søknad om salgsbevilling, med det må betales bevillingsgebyr pr. år etter satser fastsatt av departementet.

Søknad: Søknad om skjenkebevilling.pdf

Henvendelser
Saksbehandler: Therese Olsen 756 00 312 / 756 04 000
e-post: therese.olsen@faukse.kommune.no

Sjenkebevilling for én enkelt anledning / ambulerende bevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med en enkelt, bestemt anledning, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Slik bevilling kan gis til arrangementer som f.eks. festivaler og konserter, og kan ha en varighet på 1 -7 dager.

Søknadskjema 

Gjør så presist som mulig rede for hva slags arrangement som skal arrangeres og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført. 
Skjenke ansvarlig skal være den personen som har det overordnede ansvaret for utøvelsen av skjenkebevillingen. 

Saksbehandlingstid
Behandlingstiden for søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning vil normalt være 2 - 3 uker. Ved søknad om bevilling for større arrangement kan behandlingstiden bli lengre. Send søknaden så tidlig som mulig.

Gebyr
Gebyret er 440,-,- pr. arrangement, og skal i følge forskrift dekke kommunens kostnader til saksbehandling og kontroll.

Søknad: Søknad om skjenkebevilling for åpne arrangment og lukket arrangemt (ambulerende).pdf
 

Kunnskapsprøve etter alkoholloven

Alle som vil godkjennes som styrer eller stedfortreder ved steder som har, eller skal søke om salgs- eller skjenkebevilling, må ha dokumenterte kunnskaper om alkoholloven. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.
Prøvene er ulike for salgsbevilling og for skjenkebevilling.

Prøve for skjenkebevilling

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser. Vi anbefaler å bruke Læremateriell for kunnskapsprøven, som kan bestilles fra http://www.vinn.no  Her kan du også kjøpe tilgang til testprøve. Nødvendige kunnskaper vil du også kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift, se lenker i høyre kolonne.

Prøve for salgsbevilling

Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriften (forskrift av 8.juni 2005, nr 538) kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Videre bør prøvetakeren har kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser. Vi anbefaler å bruke Læremateriell for kunnskapsprøven, som kan bestilles fra http://www.vinn.no Her kan du også kjøpe testprøve. Nødvendige kunnskaper vil du også kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift, se lenker i høyre kolonne.

Avleggelse av prøven

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve, der ett svaralternativ er korrekt. For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.

Hjelpemidler: Ordbok. Tolk er ikke tillatt.

Tid til disposisjon: 60 minutter. Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis. Behovet må dokumenteres med legerklæring. Maksimal utvidelse er 30 min.

Gyldig legitimasjon må fremvises. Prøven koster 400,- og det vil bli sendt ut faktura.

Utstedelse av bevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendige kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Oppmelding til prøve og andre spørsmål

kontakt med Enhet helse v/ Therese Olsen
Tlf. 756 00 312 eller 
mail: therese.olsen@fauske.kommune.no

 

Håndbok i alkoholloven: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-i-alkoholloven-mv
Forskrifter til akoholloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538
Læremateriell fra VINN: https://www.vinn.no/nettbutikk/?v=c2f3f489a005

 

Etablererprøve for serveringsvirksomhet

For å få serveringsbevilling, må daglig leder av serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Kravet gjelder også ved skifte av daglig leder. Prøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Prøven er basert på læreboka «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.» Boka er utarbeidet av for Nærings- og handelsdepartementet av VINN og bestilles på http://vinn.no/ eller på tlf. 76 96 72 00. Her kan du kan også kjøpe tilgang til testprøve.

Avleggelse av prøven

Etablererprøven er en flervalgsprøve. For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.

Hjelpemidler: Lovsamling eller vedleggene til læreboka. Tolk er ikke tillatt. Ordbok er ikke lenger tillatt jfr. Rundskriv K-01/2013 revidert om etablererprøven i serveringsloven – endring av lovlige hjelpemidler

Tid til disposisjon: 90 minutter. Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve ved for eksempel lesevansker/dysleksi kan gis. Behovet må dokumenteres med legeerklæring. Maksimal utvidelse er 30 min.

Gyldig legitimasjon må fremvises. Prøven koster 400,- og det vil bli sendt ut faktura

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og forskrift om etablererprøven for daglig leder finner du til høyre under relaterte lenker.

Utstedelse av bevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Det er dokumentasjon på at du har de nødvendige kunnskapene for å kunne være daglig leder for et serveringssted. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Oppmelding til prøve

kontakt med Enhet helse v/ Therese Olsen
Tlf. 756 00 312 eller 756 04 000
mail: therese.olsen@fauske.kommune.no

Relaterte lenker:

Vinn-verdiskaping i norsk næringsliv

Serveringsloven

Forskrift om etablererprøve