Skogkultur

Skogkurs har laget en rekke sammendrag om ulike former for skogskjøtsel, klikk på lenkene under for å lese mer om temaene:

Skogkultur - foryngelsesplikt

Med skogkultur menes det i praksis skogplanting, rydding av lauvkratt i skogplantefelt, avstandsregulering av ungskog o.l. Skogeieren har etter skogbruksloven plikt til å sørge for at det kommer opp ny tilfredsstillende skog når han/hun eller entreprenør foretar sluttavvirkning i skogen. For å finansiere dette, kan skogeier bl.a. bruke avsatte skogfondmidler kombinert med offentlige tilskudd. Skogbruksrådgiver i kommunen er behjelpelig med å planlegge skogkulturarbeider og å koordinere bruken av finansieringsmidler. Hvis det ikke legges opp til naturlig foryngelse ved hogst (f.eks. gjensetting av tilstrekkelig antall frøtrær), krever skogbrukslovens § 6 at det foretas tilfredsstillende foryngelsestiltak innen 3 år etter hogsten.