Faglig Trafikkforum Fauske (FTF)

Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) er et rådgivningsorgan for trafikksikkerhet. Dette er en tverrfaglig grupper som er bestående av representanter fra Trygg Trafikk, Statens vegvesen​, Politiet, Trafikkskolene​, Ungdomsrådet, Kommunalt foreldreutvalg, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, busskoodinator, i tillegg til de kommunale enhetene skole, barnehage, folkehelse og plan.

FTF skal arbeide for økt trafikksikkerhet i Fauske kommune, og innsatsen rettes mot myke trafikanter; med et spesielt med fokus på skole- og barnehagebarn. Forumet har ingen vedtaksmyndighet, men gir råd og eller forslag til løsninger i saker som fremmes forumet. Saker som fremmes direkte til forumet tas opp til diskusjon i forumet, og fordeles kommunal saksbehandler ved behov.

Mandatet til Trafikksikkerhetsforumet i Fauske kommune for perioden 2020-2023 er:
- Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater.
- Videreutvikle og revidere trafikksikkerhetsplanen – utarbeide og følge opp handlingsplan.
- Arbeide for at Fauske kommune blir godkjent som Trafikksikker kommune.
- Behandle trafikksikkerhetsspørsmål- og saker av prinsipiell karakter.
- Fremme saker til politisk behandling ved behov.
- Å avholde fire møter i året.
- Komme med forslag til, og bistå kommunen ved søknad av regionale trafikksikkerhetsmidler.

Det er enheten plan og utvikling som innehar forumets sekretariat. 

Møteagenda og referater 2020

30. januar 2020
- Møteinnkalling- og agenda m/vedlegg
- Referat

4. juni 2020
- Møteinnkalling- og agenda m/vedlegg
- Referat m/ vedlegg

16. september 2020 
- Møteinnkalling m/vedlegg
- Referat

2. desember 2020
- Møteinnkalling
- Referat
- Sammenstilling av saker 2020

 

Godkjenning av Fauske som Trafikksikker kommune
Godkjenning av Fauske som Trafikksikker kommune

Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune

14. september 2020 ble Fauske kommune godkjent som en "Trafikksikker kommune". ​Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning laget av Trygg Trafikk, som skal bidra til at kommunen gjør et godt trafikksikkerhetsarbeid som gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Trafikksikker kommune-konseptet legger opp til kriterier og sjekklister for et godt og systematisert trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Godkjenningsordningen er kostnadsfri og baserer seg kun på de lover og forskrifter kommunen har plikt til å arbeide systematisk med. For å lykkes må alle kommunenes etater involveres i arbeidet, og den enkelte etatsleder må ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.Å bli godkjent som Trafikksikker kommune er i tråd med kommunens folkehelsearbeid, og er en forutsetning for tildeling av regionale trafikksikkerhetsmidler. Barnehagene i kommunen har allerede godkjenningen fra Trygg Trafikk, og de fleste lag og foreninger har etablert en god reisepolicy.

Mer informasjon om Trafikksikker kommune-ordningen kan leses på Trygg Trafikk sine nettsider HER.

Trafikksikkerhetsplan_300x425

Trafikksikkerhetsplan 2019-2023

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2019 -2023 ble vedtatt av kommunestyret i sak 119/18 den 13.12.2018. Handlingsdelelen skal rulleres jevnlig etter behov.

Trafikksikkerhetstiltakene i planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlings-/planperioden prioriteres i
budsjettet hvert år fra 2019 til og med 2023. Enhetslederne i kommunen har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde.

Skjermbilde av veileder fra Statens vegvesen
Skjermbilde av veileder fra Statens vegvesen

Klipp hekk og busker

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg! Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større tryggheti lokalmiljøet.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven § 31 og § 43).

Veileder fra Statens vegvesen