Faglig Trafikkforum Fauske (FTF)

Fauske kommune var tidligere sekretær for forumet Faglig trafikkforum Fauske (FTF). Politiet har nå overtatt sekretærrollen. 
Følgende fra Fauske kommune er representert i forumet: 

- Enhetsleder for vei, vann og avløp Frank Zahl 
- Folkehelserådgiver Lena Holmström 
- Konstituert skolefaglig rådgiver Lovise Lundli 

Møteagenda og referater 2020

30. januar 2020
- Møteinnkalling- og agenda m/vedlegg
- Referat

4. juni 2020
- Møteinnkalling- og agenda m/vedlegg
- Referat m/ vedlegg

16. september 2020 
- Møteinnkalling m/vedlegg
- Referat

2. desember 2020
- Møteinnkalling
- Referat
- Sammenstilling av saker 2020

Godkjenning av Fauske som Trafikksikker kommune
Godkjenning av Fauske som Trafikksikker kommune

Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune

14. september 2020 ble Fauske kommune godkjent som en "Trafikksikker kommune". ​Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning laget av Trygg Trafikk, som skal bidra til at kommunen gjør et godt trafikksikkerhetsarbeid som gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Trafikksikker kommune-konseptet legger opp til kriterier og sjekklister for et godt og systematisert trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Godkjenningsordningen er kostnadsfri og baserer seg kun på de lover og forskrifter kommunen har plikt til å arbeide systematisk med. For å lykkes må alle kommunenes etater involveres i arbeidet, og den enkelte etatsleder må ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.Å bli godkjent som Trafikksikker kommune er i tråd med kommunens folkehelsearbeid, og er en forutsetning for tildeling av regionale trafikksikkerhetsmidler. Barnehagene i kommunen har allerede godkjenningen fra Trygg Trafikk, og de fleste lag og foreninger har etablert en god reisepolicy.

Mer informasjon om Trafikksikker kommune-ordningen kan leses på Trygg Trafikk sine nettsider HER.

Trafikksikkerhetsplan_300x425

Trafikksikkerhetsplan 2019-2023

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2019 -2023 ble vedtatt av kommunestyret i sak 119/18 den 13.12.2018. Handlingsdelelen skal rulleres jevnlig etter behov.

Trafikksikkerhetstiltakene i planen skal innarbeides i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlings-/planperioden prioriteres i
budsjettet hvert år fra 2019 til og med 2023. Enhetslederne i kommunen har ansvaret for å innarbeide utgiftene innenfor eget budsjettområde.

Skjermbilde av veileder fra Statens vegvesen
Skjermbilde av veileder fra Statens vegvesen

Klipp hekk og busker

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg! Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større tryggheti lokalmiljøet.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven § 31 og § 43).

Veileder fra Statens vegvesen