Det finnes mange gang- og sykkelveier i Fauske kommune. Statens vegvesen, Vegavdeling Nordland, har utarbeidet plandokumentene og organisert medvirkning i samarbeid med Fauske kommune. Fauske kommune har hatt ansvar for formell planprosess og saksbehandling fram til politisk vedtak.

Målsettingen med sykkelplan for Fauske:

- Definere et sammenhengende hovednett for sykkel på Fauske – som grunnlag for helhetlig tilrettelegging for sykling og gåing som transportform i kommunen.
- Tilby befolkningen i Fauske et vegnett som er trafikksikkert, som gir god framkommelighet for syklister og gående og gjør det attraktivt å gå og sykle.
- Fremme sykling/gåing som viktig i et helseperspektiv. 
- Sykkelvegnettet skal være informativt og ukomplisert, og invitere til sikker atferd gjennom utforming og skilting. Det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre feil.  

Plan for hovednett for sykkel på Fauske består av følgende dokumenter:
- Planbeskrivelse 
- Rute/lenkebeskrivelse med tiltaksliste
- Temakart med inntegnet hovedvegnett for sykkel
- Eventuelle bestemmelser/retningslinjer i kommuneplanens arealdel 
- Nye traséer for gang‐ og sykkeltrafikk inntegnet på kommune(del)plankartet med tanke på framtidig detaljregulering

Temakart:
Hovednett sykkel Fauske planbeskrivelse

Hovednett sykkel Fauske M - 30 000
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 1
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 2
Hovedvegnett for sykkel Fauske M 1 15 000 - kart 3
Hovedvegnett sykkel Fauske rute lenke beskr 19 aug