Strategiplan for Fauske-skolen

Strategiplan for Fauske-skolen 2018-2022

Ordensreglement for Fauske-skolen

Ordensreglement vedtatt 22.03.2018

I tillegg til felles reglement for alle skoler i Fauske, kan også den enkelte skole, gjennom samarbeidsutvalget i skolen (SU), vedta ytterligere regler for orden i skolen.

Overgang barnehage-skole

Fauske kommune har en egen plan for overgang mellom barnehage og skole.

Hernsikten med planen er å sikre:

  • God sammenheng og barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til at opplæringen tilpasses enkeltbarnet allerede fra første skoledag.
  • Forpliktende samarbeid for alle kommunale barnehager og skoler i Fauske kommune.
  • Arbeidet med at elever som trenger det får en individuelt tilpasset skrive- og lesestart.        

Planen er utarbeidet etter krav i Opplæringsloven § 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen, Barnehageloven § 2 a. Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Ønsker du planen tilsendt kontakter du barnehagen, skolen eller skolekontoret i Fauske.
Har du barn som skal starte i 1.klasse, finner du mer informasjon her.

Hjemmeundervisning

Ved kortvarig fravær

Når eleven har kortvarig fravær på grunn av sykdom eller andre årsaker, har ikke kommunen plikt til å gi eleven opplæring på andre arenaer, eksempelvis i heimen. Kortvarig fravær avkorter elevens rett til fastsatt timetall, og eleven vil ikke ha rett til å få kompensert dette fraværet.

Ved langvarig fravær

Når eleven har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan kommunen ha plikt til å gi opplæring en annen plass enn på skolen, for eksempel i elevens heim.

Privat hjemmeundervisning

Privat hjemmeundervisning skal tilsvare den som blir gitt i offentlig grunnskole. Begrepet «tilsvarende undervisning» bygger på prinsippet om opplæringsplikt, og ikke skoleplikt. Barn og unge skal gjennom opplæring i hjemmet få en mulighet til å tilegne seg tilsvarende kunnskaper som i den offentlige grunnskolen. Det innebærer et krav om at læreplanverket skal følges.
Etter opplæringsloven § 14-3 har kommunen hjemmel til å føre tilsyn med privat hjemmeundervisning. Bestemmelsen innebærer at kommunen både har en rett og en plikt til å føre slikt tilsyn. Fauske kommune har egne rutiner knyttet til privat hjemmeundervisning. Rutinene ligger i kommunens internkontrollsystem, Riskmanager. 

 

Søknad om skoleskyss

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen.

Elever i 1. klassetrinn som har mer enn 2 km skolevei og elever i 2. - 10. klassetrinn som har mer enn 4 km avstand fra bopel til skole har krav på skoleskyss. Dersom elever må benytte båt/-ferge, eller er funksjonshemmet, er det ikke krav om avstandsgrense.  Det trengs ikke søkes om skoleskyss, dersom ditt barn kommer inn under 2 eller 4 km grensen.

Elever som ikke fyller vilkårene i første ledd, kan allikevel ha krav på skoleskyss. Omstendigheter som kan gi rett til skoleskyss, er særlig farlig skolevei.

Kommunen har ansvar for andre former for skyss av elever i grunnskolens regi som faller utenfor den regelmessige skyss mellom hjem og skole, f.eks. utflukter, ekskursjoner, kjøring til svømmehall o.l.

Elever som kan følge de oppsatte rutegående transportmidlene, utstyres med skolekort for rutestrekningen hjem/-skole. 

Ytterligere informasjon om skoleskyss kan finnes på nettsidene til Nordland fylkeskommune.

Søknad om skolebytte

Utgangspunktet er at alle elever skal gå på den skolen som de i følge kretsgrensene i Fauske kommune tilhører. Kretsgrenser er vedtatt i kommunestyret. Dersom det ikke er kapasitet på nærskolen kan eleven bli overført til en annen skole.

Etter søknad kan elevene få starte på en annen skole enn den eleven sogner til ut fra kretsgrensene, j.fr. forskrift om kretsgrenser i Fauske kommune § 4-1. Foresatte må da sende en begrunnet søknad til Fauske kommune ved enhet skole.

Kriterier for bytte av skole:

a)           Bostedets nærhet til skole

b)           Sosiale og/eller medisinske forhold

c)            Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold

Vedtak om å gå på en annen skole enn nærskolen, jf. opplæringsloven § 8-1andre ledd, vil være underlagt kommunens «frie skjønn».

l tilfeller der foresatte søker om at deres barn får gå på en annen skole enn nærskolen skal kommunen alltid fatte enkeltvedtak.

Enkeltvedtak innebærer at søker kan klage på den avgjørelsen Fauske kommune har gjort. Klagefristen er da 3 uker fra søker mottok svar fra kommunen. Dersom Fauske kommune ikke omgjør vedtaket vil klagen sendes Fylkesmannen i Nordland. Vedtak fra Fylkesmannen kan ikke påklages.

 

Forskrift om kretsgrenser - Fauske kommune

Fauske kommune vedtok 28.03.2019 innføring av kretsgrenser for skolene i kommunen. Forskrift om kretsgrenser i Fauske finner du her.