Nyheter

Om Flyktningkontoret

Flyktningkontorets målsetning er:

 • Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
 • Arbeide for integrering og likestilling.
 • Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han
  raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet

Flyktningkontoret er organisert under enhet skole i Fauske kommune. I tjenesten finner du både programrådgivere og miljøarbeidere.

Les mer

Om Vokenpedagogisk senter

Voksenpedagogisk senter tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere som i henhold til Introduksjonsloven har rett og/eller plikt til å gjennomføre 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap for å få opphold i landet. Det tilbys også undervisning til arbeidsinnvandrere. Undervisningen foregår hver dag mellom 08:30 og 14:05.

Les mer

Helsetjenester for flyktninger

Formål med tjenesten
Drive helsevern med respekt for den enkeltes egenart, kulturelle og religiøse bakgrunn, og styrke den enkeltes mulighet for egenomsorg.

Tjenestens innhold

 • Skaffe oversikt over helsetilstand og behov for helsehjelp
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak
 • Psykososialt arbeid. Barn og unge med minoritetsbakgrunn kan ha behov for å ta opp problemer som er knyttet til det å være etnisk og språklig minoritet, eksiltilværelsen og den kulturelle tilhørigheten.
 • Medisinsk faglig rådgivning vedrørende hygiene og smittevern
 • Følge opp ved spesielle posttraumatiske reaksjoner
 • Henvise til nødvendig undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten
 • Tuberkulosekontroll er pliktig for alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
 • Vaksinasjon (individuelt tilpasset den enkelte, ut fra veileder FHI)
 • Arbeide mot kvinnelig omskjæring
 • Arbeide for god integrering i lokalsamfunnet.

Tjenestens samarbeidsparter

Flyktningekontoret, Nav, Psykisk helsevern, Barnevernstjenesten, Fysioterapitjenesten, Jordmor, Legetjenesten, Tolketjenesten, Barnehager/Skoler/Voksenopplæringen og Spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon se helsetjenesten egen nettside.