Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Skjema

Skjema

Diverse

Eivind Sannes legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune

Nord-Norsk studenthjem og elevhjem i Oslo - søknad

Barn og familie  

Henvisning Fysioterapi barn og unge.pdf

TIMS Kontaktskjema

Foreldrebetaling - søknad om redusert betaling

Overgang barnehage - skole

Barnevern

Melding til barneverntjenesten fra privatperson

Melding til barneverntjenesten fra offentlig instans

Tilsynsperson barneverntjenesten - rapport

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk rapport.docx 

PPT henvisning.docx

PPT Kartlegging og dokumentasjon skole

PPT Systemarbeid barnehage og skole

Pedagogisk rapport barnehage.docx

Helsetjenester, sosialhjelp

Omsorgsbolig - søknad

Pleie- og omsorgstjenester, søknad.pdf

Rus-og psykiatritjeneste - søknadskjema

Individuell plan – søknad

Reiserett med transporttjenesten – søknad

Støttekontakt – søknad om å bli støttekontakt

NAV Fauske - søknadsskjema økonomisk sosialhjelp

Henvendelse om koordinator og individuell plan.pdf

Skjenking og servering
Alkohol – Søknad om skjenkebevilling for åpne arrangment og lukket arrangemt (ambulerende).pdf

Alkohol – søknad om salgsbevilling

Søknad om serveringsbevilling.pdf

Alkohol – søknad om skjenkebevilling

Bolig og eiendom, gravemeldingsskjema

Omsorgsbolig - søknad

Boligfinansiering

Eiendomssskatt - rammer og retningslinjer for takseringsarbei i Fauske kommune

Eiendomsskatt - klageskjema

Gravemelding

Søknadskjema for seksjonering

Søknadskjema for reseksjonering

Søknad om deling av grunneiendom HER.

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforettning for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for saker som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

Søknad om Utlippstillatelse - bolig og fritidshus

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Kommunal bolig

Kommunale gebyrer - søknad om fritak

Kultur, - midler, - tilskudd, kulturskole, fritid

Kulturmidler - søknadsskjema grunntilskudd og Retningslinjer for kulturstøtte i Fauske kommune (endret 19.04.17)

Kulturskolen – søknad om plass

Kulturstipend

Festivaltilskudd søknadskjema

Ledsagerbevis – søknad

Omsetning av film og videogram

Treningstimer i idrettsanlegg

Parkering
Parkering - KLAGESKJEMA.pdf

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad.pdf

Motorferdsel
Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon'

Landbruk og jordbruk
Se gjerne Landbruksdirektorates sider om tilskudds- og kompenasjonsordninger: Ordninger for jordbruk - Landbruksdirektoratet

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder
Søknad til tiltak om drenering av jordbruksjord
Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
Søknad om tidlig pensjon for jordbrukere
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Avtale om leie av jord

Skogbruk 

Se gjerne Landbruksdirektoratets skjema sider: Skjemaer om skogbruk
- Melding om hogst: Hogst i vernskogområder 
Skogkultur inkl. underskudd tynning 
Tilskudd for miljøtiltak i skog 
Tilskudd til skogbruksplanlegging og miljøregistreringer 
Tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (inkl. vanskelig/vekslende transport) 
Tilskudd til veibygging 
Tilskudd til tettere planting som klimatiltak