Kontakt SFO

IST Home (app) – kommunikasjon mellom hjem og barnehage/SFO/skole
 

IST Home app gif

Fauske kommune benytter IST Home for informasjonsflyt og kontakt med foresatte. IST Home er en app du laster ned på mobilen og som gjør det enkelt å utveksle informasjon, følge med på oppholds-/ timeplaner, se fag (faglærere) og karakterer, besvare skjemaer og booke samtaler.

I appen får dere tilgang til informasjon om alle barna dere har i barnehage, skole og SFO. Funksjoner og opplysninger er tilpasset hvert enkelt barn og den virksomheten barnet tilhører.  

Alle foresatte må lære seg hvordan de skal

  • melde fravær (legg inn sykdom og fridager som ikke kan varsles 14 dager i forkant her).
  • skrive/svare på en Chat.
  • lese innlegg i Meldinger.
  • booke samtale.  

Foresatte med barn i barnehage eller SFO må i tillegg lære seg hvordan de skal

  • melde planlagt fri (må meldes 14 dager i forkant)
  • registrere oppholdsplan (legg inn planlagt oppholdstid. Er du usikker, legger du inn full åpningstid)
  • legge inn personer som får hente (husk telefonnummer under Relasjon)
  • oppgi hvordan barnet hentes (gå hjem (selv), lekeavtale, hentes)  

IST Home er et system som skal bedre, og forenkle, kommunikasjonen mellom skole, barnehagen/SFO og hjemmet. Formålet med IST Home er at dere som foresatt skal logge dere inn og selv registrere dersom barnet er syk, skal ha fri eller dersom det er andre avtaler som skal legges inn på deres barn. Eksempel på avtaler kan være at barnet skal være med en kamerat hjem fra barnehagen/SFO, eller at barnet skal bli hentet av noen andre enn de foresatte.

Hvor finner jeg IST Home?

IST home ikon

Appen IST Home finnes for iOS og Android-telefoner og kan lastes ned fra

App Store eller 

Google Play

Klikk på lenken eller gå inn i din App Store og søk etter IST Home. 


For å benytte appen må du å identifisere deg. Begynn med å oppgi personnummer og godkjenn deretter via BankID.

 

 

Søke, si opp eller endre plass og personopplysninger

Fauske kommune bruker søkeportal for søknad om SFO plass, oppsigelse eller endring. Søknadsportalen finner du her.

Skolefrie dager og sommer SFO

Det gis SFO-tilbud ved den enkelte skole fra skoleårets start og frem til skoleårets slutt. Dersom det er behov for SFO på skolefrie dager betales det spesifikt for denne tjenesten. Betalingsoversikt finner du under fanen priser.

 

Plasstyper på SFO

Alle elever på 1. og 2. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke. Det gjelder for elever på 2. trinn fra og med skoleåret 2023–2024.

Dette følger av § 1B-4. Med «timer» i bestemmelsen, menes klokketimer på 60 minutter.

Selv om ordningen er gratis må det søkes om SFO plass. Dersom elever i 1. og 2. klasse har behov for mer enn 12 timer SFO kan det søkes på sats 1 eller 2 etter behov.

Sats 0:   12 timer gratis SFO for elever i 1. og 2. klasse.

Sats 1:   fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker

Sats 2:   fra 8 -14 timer pr uke i 38 skoleuker

Sats 3:   fra 15 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker

Sats 4:   Hel dag, skolefrie dager pr dag

Sats 5    Sammenhengende uke, skolefrie dager

For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager

For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Fast turnus kan gjennomsnittsberegnes. Turnusen må ligge fast gjennom hele året. Timer som ikke er benyttet kan ikke spares opp.

For sats 4 og 5 er det egen betaling.

Satser/prisliste ligger lengere ned på denne siden. 

 

Søknad om redusert foreldrebetaling på SFO fra skoleåret 2020-21

Fra høsten 2021 innfører regjeringen en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, slik at foreldrebetalingen i SFO på 1.-4.trinn maksimalt skal utgjøre 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt (ref. Meld. St. 6 (2019-2020) pkt. 8.3 Moderasjonsordninger). 

Informasjon om redusert foreldrebetaling SFO

Søknad om redusert foreldrebetaling SFO

Utvidet SFO tilbud for elever på 5.-7.trinn

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene.

Ordningen om gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. trinn gjelder bare for barn med særskilte behov, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv etter skoletid. Ordningen  gjelde ikke elever som har ordinær plass i SFO på 1. - 4. trinn.  Det er rektor som tar stilling til behovet for SFO-plass etter 4. trinn, og som behandler søknaden.

Viser også til forskrift til opplæringsloven § 1B-3. Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 5.–7. årstrinn

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbodet på 5.–7. årstrinn skal vere gratis. Kommunen kan likevel krevje betaling for kost.