Om Flyktningkontoret

Målsetting for tjenesten

 • Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
 • Arbeide for integrering og likestilling.
 • Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han
  raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet

Flyktningtjenesten er organisert under enhet Barnehage, skole og integrering i Fauske kommune. I tjenesten finner du både programrådgivere og miljøarbeidere.

Hvem kan få tjenesten?

 • Flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bosettes etter avtale med IMDI.

Hva tjenesten omfatter

 • Tildeling av bolig ved ankomst/bo veiledning.
 • Praktisk bistand etter behov.
 • Introduksjonsprogram/kvalifisering i samarbeid med Voksenpedagogisk senter og NAV.
 • Hjelp til å nå riktig hjelpeinstans i og utenfor kommunen.
 • Tilrettelegge for god integrering i lokalsamfunnet.
 • Bistand i asylsaker, søknad om familiegjenforening og eventuell frivillig tilbakevending.
 • Administrere tolke- og oversetter tjenester.

Tjenestene får flyktninger ved å henvende seg til Flyktningtjenesten eller ved at kontorets medarbeidere oppsøker den enkelte i hjemmet.

Tjenestene er gratis.
Utgifter til oversettertjenester må dekkes selv av arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske statsborgere.

Andre tjenester
Bosatte flyktninger har på lik linje med andre innbyggere i kommunen tilgang til alle tjenester både det offentlige og private lag og foreninger yter overfor innbyggerne. Flyktningtjenesten er behjelpelig med henvisning til disse.

Som bosatt flyktning i Fauske kommune kan du forvente at alle ansatte møter deg med respekt og behandler deg høflig og verdig. Tjenestetilbudet utformes, så langt det er mulig, i nært samarbeid  med deg som bruker.

Samtidig forventer kommunen at du følger opp avtaler som gjøres og at du retter deg etter de vilkår som stilles for tjenesten du mottar. Samarbeidet fra kommunens side hviler på prinsippet om gjensidig respekt for hverandres oppgaver og behov.

Klagemulighet
Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagen sendes Flyktningekontoret som videre sender den til Fylkesmannen.

Klagefrist er innen 3 uker etter at et vedtak er fattet.

Introduksjonsprogrammet

Formålet med introduksjonsprogrammet, er å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjørende for deltakelse i samfunnet og økonomisk selvstendighet.

Rett og plikt til opplæring
Mange nyankomne innvandrere som blir bosatt i en norsk kommune, har behov for grunnleggende kvalifisering. Disse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Rett og plikt gjelder også deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. Det er kommunene som har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap.

De som deltar i introduksjonsprogrammet, har rett til introduksjonsstønad.

Programrådgiver
Patrice Nahimana
Kontor: 47 68 54 33
Epost: patrice.nahimana@fauske.kommune.no

Miljøtjenesten

Miljøarbeiderne ved Flyktningkontoret yter praktisk hjelp og tilrettelegging i forbindelse med bosetting, samt oppfølging av de bosatte, spesielt den første tiden etter etablering i kommunen.

Miljøarbeidere
Odd Fredriksen
Kontor: 91 79 86 40
Epost: odd.fredriksen@fauske.kommune.no

Elise Helen Osbakk
Kontor: 48 21 35 23
Epost: elise.osbakk@fauske.kommune.no 

Bosetting

Ved bosetting av familier eller enslige, prøver kommunen å tildele en kommunal bolig som er tilpasset den enkeltes behov. Den første tiden etter bosetting går med til veiledning i boligen, samt å få på plass alt det praktiske før oppstart på Introduksjonsprogrammet.

Boligkontoret