Kunnskapsgrunnlaget vårt

Lov og forskrift gir noen rammer for oversiktens innhold på overordnet nivå. Forskrift om oversikt over folkehelsen presiserer i § 3 at kommunens oversikt skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:

  1. Befolkningssammensetning
  2. Oppvekst- og levekårsforhold
  3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  4. Skader og ulykker
  5. Helserelatert atferd
  6. Helsetilstand

Kommunen skal være særlig oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

HER finner du kommunens oversiktsdokument som er benyttet som kunnskapsgrunnlag i utarbeiding av kommunal planstrategi (2017-2020).

HER finner du oversiktsdokumentet "Folkehelsa i Fauske 2020"

HER finner du kommunens reviderte helseoversikt, "Folkehelsa i Fauske 2021" i lang versjon, og HER i forkortet versjon.

Hovedtrekk og utfordringer

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år kommunale folkehelseprofiler og oppvekstprofiler. Dette er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Her finner du årets folkehelseprofil: Folkehelseprofil 2023 og årets oppvekstprofil: Oppvekstprofil 2023

Her kan du søke opp tidligere års folkehelseprofiler og oppvekstprofiler: Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI

Et løpende arbeid
Oversiktsarbeidet avgrenses ikke til å være noe som skjer bare hvert fjerde år. Skal folkehelsearbeidet være treffsikkert bør det være et løpende arbeid. Det er en nær sammenheng mellom løpende oversiktsarbeid og oversiktsdokumentet som skal utarbeides hvert fjerde år. For å sikre et solid kunnskapsgrunnlag, reviderer vi i Fauske oversiktsdokumentet vårt årlig. 

Ungdata-undersøkelser

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).

I Fauske kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2013, 2016, 2019 og 2022. Her kan du se resultatene fra Fauske og Nordland: