Her kan du lese mer skogfondordningen:

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og kan brukes til investeringer i skogbruket, da primært til skogkultur (skogplanting og stell av ungskog). Midlene kan også brukes til investeringer i skogsveianlegg. Rentene av fondsmidlene får ikke skogeier beholde. De bruker skogmyndighetene til diverse skogbruksgavnlige formål, så som administrasjon av skogfondordningen, felles skogdager, skogbrukskurs, tilskudd til felles investeringer i skogbruket m.m.

Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte.

Skogfondmidlene kommer inn på den enkelte skogeiendoms konto ved at det i forbindelse med skogsdrift trekkes et beløp på mellom 4 og 40 % (skogeier velger prosentsats) av skogsvirkets bruttoverdi. Dette beløpet er det normalt førstehåndskjøper eller skogeierforeningen som skal trekke av oppgjøret og deretter på oppkrav innbetale. Hvis skogeier hogger til egen videreforedling for salg, må skogeier selv foreta innbetalingen av skogavgift på oppkrav. Det er fylkesmannen som sender oppkrav på innbetaling av skogfond med grunnlag i den innmelding som er gjort til Virkesdatabasen (VSOP).