Hva er skogfond?

Ved salg skal en del av verdien på virket settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig, mens ved uttak er summen kun 15% skattepliktig. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og kan brukes til investeringer som gagner skogbruket, særlig aktuelt er skogplanting og ungskogpleie. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte.

Rentene av fondsmidlene får ikke skogeier beholde. De bruker skogmyndighetene til diverse formål som tjener skogbruket, så som administrasjon av skogfondordningen, felles skogdager, skogbrukskurs, tilskudd til felles investeringer i skogbruket m.m.

Skogfondmidlene kommer inn på den enkelte skogeiendoms konto ved at det i forbindelse med skogsdrift trekkes et beløp på mellom 4 og 40 % (skogeier velger prosentsats) av skogsvirkets bruttoverdi. Dette beløpet er det normalt førstehåndskjøper eller skogeierforeningen som skal trekke av oppgjøret og deretter på oppkrav innbetale. Hvis skogeier hogger selv og skal selge trevirket, må skogeier selv foreta innbetalingen til skogfondskontoen og salget av avvirkningen i Virkesdatabasen (VSOP)

Hva kan dekkes og ikke dekkes av skogfondordningen? Les mer om dette på Landbruksdirektorates sider HER. 

Utbetaling

Skogeier får utbetalt innestående skogfond ved å fremme krev i "Skogfondssystemet" eller ved å sende datert og undertegnet krav til landbrukskontoret i kommunen. Kostnadsdokumentasjon, stedsangivelse og areal må oppgis. Presiser hvem utbetalingen skal gå til og om medverdiavgift skal utbetales. Ved samtidig søknad om tilskudd til skogkultur må "Skogfondssystemet" eller Landbruksdirektoratets skjema "LDIR-909_B Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur" benyttes.

 Utsendte krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen, må skje senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.

Nyttige lenker

Se også skogfondskalkulatoren for å se hvor mange prosent du bør trekke for å dekke ivesteringene etter hogst HER.

Instruksjonsvideo om skogfond og eksempler på investeringer kan sees HER.

Informasjonsside for nye skogeiere kan sees HER.