Traktorvei eller skogsbilvei?

Traktorveier bygges i hovedsak for å lette adkomsten for skogsmaskiner og gir en lavere driftskostnad per kubikk virke. Traktorveier er ofte billigere å bygge, men vil ikke gi den samme innsparingen som en skogsbilvei. Traktorveier bygges ofte der skogressursene er gode, men terrengforholdene gjør at en bilvei ikke vil være verdt å bygge.

Skogsbilveier bygges for å redusere lengden på terrengtransport. Dette er viktig både med tanke på økonomi, terrengskader og karbonutslipp. Skogbruk er en internasjonal næring og skogsbilveiene er i så måte en vikig rammebetingelse for et levedyktig skogbruk i Norge. En fungerende infrastruktur i skogen er avgjørende for å kunne utnytte skogressursene på en rasjonell og god måte.

I «Normaler for landbruksveger» er vegene inndelt i forskjellige vegklasser, to for traktorveger og seks for skogsbilveger. Klasseinndelingen er til for å sikre at ferdsel med det utstyr veien er ment for, skjer på en sikker måte.

Søknadsprosess og tilskudd

For å bygge nye eller bygge om landbruksveger, er det generell søknadsplikt. Dette reguleres gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger.

Søknad om bygging av landbruksveger eller ombygging av eksisterende skogsveier  sendes til kommunen som har vedtaksmyndighet etter landbruksvegforskriften (Skjema LDIR-902). Kommunen skal innhente nødvendige uttalelser før vedtak fattes og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. De vanligste høringsinstansene er kulturminnemyndigheter, Statens vegvesen, reindriftinteresser og Statsforvalteren.

 

Ved godkjenning av nybygging eller ombygging av skogsveier kan det også søkes tilskudd til dette ved å bruke dette skjemaet: Tilskudd skogsvei. Tilskuddspotten til veibygging forvaltes av Statsforvalteren, mens kommunen melder inn eventuelle behov for midler. Tilskuddssatsene varierer, men ligger vanligvis på mellom 20 og 70%.

 

Bygging kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen. 

Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021

Det er utarbeidet en plan for skogsveier i Fauske kommune. Formålet med hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor det i kommunens skogområder kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp eksisterende skogsveier til en bedre veistandard. Planen er ikke bindende, men er ment for å brukes som hjelpemiddel for å beslutte hvor veier skal bygges og prioriteres. Denne planen er nå under revidering og arbeidet pågår.

HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER

HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER - UTSKRIFT AV MØTEBOK

Vedtatt i kommunestyret 10.05.2012