Viltulykke

Mange tusen elg, hjort og rådyr blir drept i veitrafikken hvert år i Norge. Risikoen for å møte vilt på veien er høy hele året.


Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd. Det er kan være straffbart å ikke varsle om en viltulykke. 

Du risikerer avkortning av forsikringserstatningen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres. 

Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig. 

Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet. 

Ivareta trafikksikkerheten til fallviltmannskapene - de gjør en stor innsats med å avlive skadet vilt og fjerne døde dyr fra veibanen. VIS HENSYN! Hold god avstand og kjør rolig forbi.

Hva gjør jeg hvis jeg finner kjører på vilt?

Hvert år blir et stort antall hjortevilt og tamrein påkjørt av biler og tog, med påfølgende lidelser for dyr og mennesker. Hva gjør du hvis du er så uheldig å kollidere med et slikt dyr eller oppdager dyr som er påkjørt?

Dette sier dyrevelferdsloven:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

(Begrepet storvilt omfatter hjortedyr, villsvin, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe)

Dette gjør du på stedet:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

Kommunen er «eier» av hjorteviltet og har folk som foretar ettersøk og eventuelt avliving av påkjørte dyr. Dyrene skal registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret, uansett om dyret blir avlivet eller ikke.

Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet. For tamrein skal du varsle eieren eller politet.