Eiendomsskattelista 2023 (lista legges ut 1. mars hvert år)

Kunngjøring:
Fauske kommune kunngjør (01.03) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen, evt. bunnfradrag og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7. Lista legges ut i 3 uker på og i papirformat på Innbyggertorget. Listen er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside

 

Hvorfor må du betale eiendomsskatt?

Eiendomsskatt betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker og lignende.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Taksering og utregning av eiendomsskatt

Taksering:

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for (utregning av) eiendomsskatten. Kommunen foretok i 2014-2015 en utendørs befaring av alle eiendommer, og alle mottok et brev fra kommunen med informasjon om ny eiendomsskattetakst på din eiendom.

Areal- og volumberegning ved takseringer av bygninger tar utgangspunkt i NS 3940 som gjeldende standard for målemetoder (www.standard.no). Utgangspunktet for arealberegningen er dataene (areal og klassifisering) som er oppgitt i Matrikkelen, og tilsvarer bygningens bruksareal (BRA). BRA defineres som alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak. Denne utregningsmetoden må ikke forveksles med beregning av P-ROM (primær-rom), som brukes ved utregning av ligningsverdien.  

Eiendomsskatten du skal betale, vil i 2023 utgjøre 4,0 promille av dette beregningsgrunnlaget, etter at indre/ytre og sonefaktor er satt.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Nedenfor er listet opp de mest vanlige spørsmålene som er kommet i forbindelse med re-taksering/utvidelsen av eiendomsskatten i Fauske kommune:

Spørsmålene er gruppert som følger:

1. Generelle spørsmål rundt taksering og verdifastsettelse

2. Skattesatser – bunnfradrag - fritak

3. Offentlighet – innsyn

4. Utsettelse/nedsettelse av eiendomsskatt

5. Klage

6. Utsettelse/nedsettelse av eiendomsskatt

 

1 Generelle spørsmål rundt taksering og verdifastsettelse

Hvilke områder av kommunen er det skrevet ut eiendomsskatt?

SVAR: Fauske kommune har eiendomsskatt for hele kommunen. Dette ble innført fra og med 2015

 

Hva er grunnlaget for verdivurderingen?

SVAR: Indre og ytre forhold til eiendommen, bygningens stand, kjente omsetninger i området for tilsvarende objekter. Det blir kun gjort en utvendig befaring. Se for øvrig retningslinjer for takseringsarbeid i Fauske kommune

Hvordan er bygningene målt?

SVAR: Arealet i matrikkelregisteret legges til grunn for taksten. Det er gjennomført befaring med kontroll av opplysningene. I tillegg har eierne blitt bedt om å sjekke et tilsendt faktaskjema. 
Bygninger under 15 m2 betales det ikke eiendomsskatt for. Tomt med bygg over 15 m2 skal det betales for inntil 1 mål tomt, samt bygget/bygningene.

Hvordan er tomten målt?
Svar: Tomtearealet er beregnet fra kart. Arealet kan i noen tilfeller avvike fra det som er oppgitt på eiendommens målebrev eller i skylddelingsforretning. Dette trenger ikke å bety at det beregnede arealet vi har gått ut fra er feil. Avvik skyldes ofte at tomtegrensen ble oppmålt til felles adkomstveg, mens arealet i denne sammenhengen er beregnet til veggrøft. I andre tilfeller skyldes forskjellen at arealet som er oppgitt i målebrevet var unøyaktig beregnet

Er det tatt hensyn til at det ikke er innlagt strøm og vann på hytta mi?
Svar: Hus og hytter av eldre dato med enkel og lite tidsmessig standard skal ha fått lavere indre vurderingsfaktor enn moderne bygg. Uten å ta konkret stilling til fasilitetene for hvert enkelt bygg, er det dermed lagt inn en "rabatt" i takstnormene.

Jeg har store skader som de som har besiktiget eiendommen ikke kjenner til, spiller det inn på taksten?

Svar: Ja, det kan det gjøre - i alle fall midlertidig, men ofte vil slike skader bli utbedret på bakgrunn av forsikring el.l. Du kan levere en skriftlig klage, hvor forholdene blir beskrevet. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilder, der det foreligger.

Taksten er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har dere gjort en feil?

Svar: Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis du mener at taksten er for høy er det mulig å klage. Klagenemnda vil kunne vurdere dette på nytt. Dersom taksten endres, kan klageren ende opp med både høyere og lavere takst.

Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?

Svar: Nei, årsaken til dette er at kommunens eiendomsskattetakst skal sikre likebehandling av eiendomsbesitterene. Men dersom du ønsker kan du gjerne sende oss en kopi hvis du nylig har fått utført en slik takst, og opplysningene i denne taksten vil da bli et element som blir lagt til grunn for verdivurderingen av din eiendom. 

Hva er forskjellen på den taksten kommunen fastsetter på eiendommen og en takst fastsatt av en megler?

Svar: Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Når kommunen skal fastsette takst, skal de samtidig sikre likebehandling av eiendomsbesitterene, dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til. En annen vesentlig forskjell er at meglere i mange tilfeller takserer potensialet som en eiendom kan ha. Kommunens skattetakst tar utgangspunkt i det objektet som faktisk er på eiendommen uten at et evt. potensiale tillegges vekt. I tillegg skal kommunen utøve et "forsiktighetsprinsipp" som skal sikre at taksten ikke skal overstige reell markedsverdi.

Hvorfor er det forskjell på taksten jeg har mottatt fra kommunen og ligningsverdien som brukes av Skatteetaten?
SVAR: Eiendomsskattetaksten har ingenting med ligningstaksten å gjøre. Taksten kan utelukkende benyttes til beregning av eiendomsskatt. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke denne taksten ved fastsettelse av inntekts- og formueskatt til stat eller kommune. Kommunene kan nå imidlertid velge å benytte ligningstaksten som grunnlag for eiendomsskatt for boliger. Dette er frivillig og kommunestyret har foreløpig valgt å foreta egen taksering. 

Hvordan skjer takseringen?
SVAR: Oppmålingen av bygninger er kun foretatt utvendig, av innleide besiktigelsesmedarbeidere.
Det er ikke gjort oppmåling av tomteareal. Denne informasjonen blir hentet fra det offisielle eiendomsregisteret i Norge, Matrikkelen (Grunneiendommer, Adresser og Bygninger).

Hvordan er en kommet fram til fastsatt takst?
SVAR: Taksten på eiendommene er blitt kontrollert og godkjent av Sakkyndig nemnd. Nemnda består av fire representanter oppnevnt av kommunestyret. Nemnda har vurdert eiendommer og bygninger ut i fra vedtatte faktorer for geografisk beliggenhet, bygningens alder, etasjetyper, bygningenes beskaffenhet etc. Sakkyndig nemnd har laget retningslinjer for takseringsarbeidet, og har vært ansvarlige for takseringen.

 

2. Skattesatser – bunnfradrag - fritak

Hvem bestemmer hvor mye en må betale i eiendomsskatt?
Svar: Det er kommunestyret som avgjør hva du må betale i eiendomsskatt. Kommunestyret gjør dette i forbindelse med den årlige budsjettprosessen, og gjør da vedtak om følgende:

-Skattesats i promille (o/oo)
-Eventuelt bunnfradrag i kroner
-Eventuell fritaksperiode for nye bygninger.

Hvilken promillesats har Fauske kommune for den kommunale eiendomsskatten?
SVAR: Fauske kommune har for skatteåret 2023 vedtatt en skattesats på 4 promille for boliger/fritidsboliger, og 7 promille for næring/verk og bruk.

Hvilke eiendommer har krav på bunnfradrag?
SVAR: Det gis ikke bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. 

Gis det fritak for nye boliger?
SVAR: Ja, det gis fritak for nye eneboliger bygd de 5 siste årene. Fritaket gjelder ikke for fritidsboliger. Siste år for fritak for skatteåret 2015 vil være boliger bygd i 2010. En bolig ferdigbygd i 2015 vil ha fritak for skatteårene 2015-2019.

 

3 Offentlighet – innsyn

Kan jeg få se grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for min eiendom?
SVAR: Ved å ta kontakt på telefon, epost eller ved personlig fremmøte kan du få tilgang på eget grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Grunnlaget sender vi i posten til den som står oppført som tinglyst eier av eiendommen.

Hvilke opplysninger er offentlige?
SVAR: All informasjon i eiendomsskattelista er offentlig. Du får selvsagt innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsskatteregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelista.

Kan jeg få se eiendomsskatten for andre eiendommer?
SVAR: Nei, det bare mulig å få innsyn i data om en eiendom som du er tinglyst eier av. Tilgang til eiendomsskatten for andre eiendommer får du gjennom eiendomsskattelistene. De legges ut for gjennomsyn for nytt skatteår på kommunens innbyggertorg i perioden 1.mars - 22.mars. Listene vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Hvem skrives skatten ut på?
SVAR: Melding om skattetakst sendes til eier (hjemmelshaver eller fester).

Hvorfor får jeg info og faktura på eiendomsskatt, selv om jeg solgte eiendommen for flere år siden?
SVAR: Ved utsendelse av informasjonsbrev og innbetaling av eiendomsskatt bruker Fauske kommune offentlige registre, som Folkeregisteret og Matrikkelen (eiendomsregisteret) For at opplysningene for din eiendom skal være korrekte må dette tinglyses. Vi har dessverre ikke mulighet til å gå inn og endre disse opplysningene hos oss.

Det er ikke lovstridig å ikke tinglyse endringer i eierforhold. Ulempen ved å ikke gjennomføre tinglysningen er at du i forhold til det offentlige fortsatt vil stå som eier av eiendommen, og dermed kan få krav i forhold til dette. Vi vil derfor anbefale deg å tinglyse ditt salg av eiendommen.

Hvem får regningen hvis det er flere eiere til samme eiendom?
SVAR: Regningen blir som regel sendt til den som står oppført først i Matrikkelen (grunnboka) da kommunen ikke splitter opp skatten og sender regning til hver av eierne. Hvordan eiendomsskatten fordeles, er en sak mellom eierne.

Når skal eiendomsskatten innbetales.
SVAR: Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige avgifter 2 ganger i året, med forfall
31.03 og 30.09.

Kan jeg unnlate å betale eiendomsskatten hvis jeg har påklaget denne?
Svar:  Nei. Eiendomsskatten må betales innen forfall selv om denne påklages. Dette følger av eiendomsskattelovens § 25. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli motregnet neste fakturautsending.

I særlige tilfeller hvor det helt åpenbart er utskrevet skatt er feil og feilen er betydelig har  eiendomsskattekontoret hjemmel til å gi betalingsutsettelse inntil klage er behandlet. Dette fremkommer av eiendomsskattelovens § 25. andre ledd.

Jeg har festet tomt, hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten?
SVAR: Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, også eiendomsskatten. Festeloven ble endret i 2004 og 2006, og det er nå slik at en som fester har rett til å forlenge festekontrakten på ubestemt tid. Det anses derfor som festeren har råderett over tomta, og festeren får da eiendomsskatten. Det finnes en egen prinsipputtalelse fra Finansdepartementet som behandler dette spørsmålet.

Jeg eier ikke hytten, men grunnen er min. Skal jeg betale eiendomsskatt?
SVAR: Dette er en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Den eneste måten å få eiendomsskatten over på hytteeier er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Dere kan også skille ut en festet tomt eller punktfeste. Først når dette foreligger vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

Det er flere hjemmelshavere til eiendommen, men bare mitt navn står i skattelisten. Er det gjort en feil?
Svar: Nei. Når det er flere hjemmelshavere bruker vi den ene som eierrepresentant. Vi legger til grunn at eierrepresentanten informerer de andre hjemmelshaverne om taksten, og at en eventuell klage skrives i fellesskap.

 

5 Klage - frist for klage: 12. april

Hvor sendes klage på eiendomsskatt?
SVAR: Klagen sendes:
Fauske kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 93, 8201 Fauske

Eller E-post
monica.solli@fauske.kommune.no 

Jeg ønsker å klage på takstbeløpet som er satt i eiendomsskatten. Hvordan gjør jeg det?
Svar: Klage over skattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av eiendomsskattelistene til offentlig ettersyn. Legges ut 1. mars, dermed er klagefristen 12. april. Sakkyndig nemd behandler klager i første instans.. Skjema for klage får du ved henvendelse til al kommune, og på nettsiden under Eiendomsskatt.

Når behandles klager på eiendomsskatt?
SVAR: Klagene behandles fortløpende etter at klagefristen er utløpt. Omhyggelig klagebehandling gjør imidlertid at det kan ta tid før avgjørelse foreligger. Klagen behandles av sakkyndig nemnd. Hvis nemnda ikke gir klager medhold, går saken videre til overtakstnemnda. Sakkyndig nemnd og overtakstnemnda er oppnevnt av kommunestyret for å bestemme retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres, behandle takstforslagene, og behandle innkomne klager.

 

6 Utsettelse/nedsettelse av eiendomsskatt

Hvilke muligheter har jeg for å søke utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten?
SVAR: Du kan søke om skatteoppkrever om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse. Det etter eiendomsskattelovens bestemmelser satt strenge vilkår og det skal mye til for at det innvilges nedsettelse, dette av hensyn til likhetsprinsippet.

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at du på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bolig før omtaksering. Utsettelse kan for eksempel være aktuelt til et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte.

 

Slik kan du klage:

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen (se post- eller mail-adresse i bunnen av siden) innen  6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si 12. april. Du kan bruke eget klageskjema eller skrive en klage på egen hånd. Send til: Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske eller monica.solli@fauske.kommune.no. 

Historie om eiendomsskatt i Fauske kommune

Eiendomsskatt har historie tilbake til 1600-tallet. I dag er dette den eneste skatten der hele beløpet forblir i kommunen. I 2015 (SSB) var det totalt 355 av 428 kommuner i Norge som opererte med eiendomsskatt. Av disse var det 221 med eiendomsskatt i hele kommunen. Fauske kommune er en av disse. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også de som avgjør antall terminer for betaling.