FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her

FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, har regjeringen bestemt skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å blant annet sikre sosial rettferdighet og god helse, samt å stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Utviklingsmålene har som agenda å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.