Klarlegging av grense (grensepåvisning)

"Klarlegging av grense" ble tidligere kalt grensepåvisning eller nymåling av grense.

Hvis du ønsker å få klarlagt eiendommens grenser kan du rekvirere (bestille) oppmålingsforretning.

Søknadsskjema for å rekvirere oppmålingsforretning  for "klarlegging av grense" kan du få ved å trykke på følgende lenke: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/rekvisisjon-av-oppmalingsforretning

Skjemaet fylles ut slik:
- Punkt 1 – fyll ut hvilken eiendom det gjelder
- Punkt 2 – kryss av under 2c
- Punkt 3 – kryss av i punkt 3.2
- Punkt 4– her ser du hvilke vedlegg du skal legge ved.

For klarlegging av grense skal du legge ved:
- kart som viser hvilke grensepunkter dere ønsker å få klarlagt
- naboliste
- dokument som beskriver grensene, hvis dere har noe. Dette kan for eksempel være målebrev, jordskiftekart eller andre dokumenter som forteller noen om hvor grensene er.

- Punkt 5– fyll ut navn og adresse til den vi skal sende regningen til
- Punkt 6 – trenger ikke fylles ut
- Punkt 7 – fyll ut alle opplysninger om eier(e) av eiendommen. Hvis det er flere enn to eiere bruker du/dere et eget ark slik at vi får opplysninger om alle eierne.

Rekvisisjon om oppmålingsforretning med vedlegg sendes Fauske kommune, enhet Plan og utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske.

Oppmålingsforretning for "klarlegging av grense":

Det er oftest en av kommunens oppmålingsingeniører som er landmåler for oppmålingsforretningen.

Avhengig av tid på året og hvor mange andre oppmålingssaker vi har, kan det ta noe tid fra rekvisisjonen er mottatt til oppmålingsforretningen kan gjennomføres.

Før selve oppmålingsforretningen skaffer landmåleren seg oversikt over tidligere utførte forretninger, eiendomskart og andre dokumenter som kan være aktuell i saken.

Landmåleren tar vanligvis muntlig kontakt med partene for å finne en passelig tid for forretningsmøtet. Hvis man ikke får tak i alle parter sendes det et skriftlig varsel om oppmålingsforretningen. Skriftlig varsel sendes minst 14 dager før forretningsdato.

Partene er eierne til eiendommene som deler grensen som skal klarlegges (og eventuelt andre naboer hvis det er nødvendig å få klarlagt flere av nabogrensene).

Hovedformålet med forretningsmøtet er å få klarlagt eksisterende grense(r) mellom eiendommene i formelle former. Naboene på hver side av grensen blir enige om hvor grensen går, og landmåler måler inn de gamle grensemerkene. Hvis det mangler grensemerker i noen av grensepunktene setter landmåler ned nye grensemerker.

Partene skal kvittere for frammøte i protokollen.

Part som ikke kan møte selv kan gi en annen person fullmakt til å møte og representere seg ved oppmålingsforretningen. Den som møter på vegne av en part må ha med seg skriftlig fullmakt fra parten. Fullmakten leveres landmåler ved oppmøte.

Ved manglende oppmøte/fullmakt vurderer landmåler om forretningen skal gjennomføres eller utsettes. Representant med fullmakt kan møte istedenfor eier.

I noen tilfeller er grensene mot naboeiendommer klarlagt ved tidligere oppmålingsforretning. Ved varsling vil eiere av slike naboeiendommer bli gjort oppmerksom på dette og de kan da selv vurdere om det er nødvendig å møte på forretningen.

Under oppmålingsforretningen påviser partene sine eksisterende grenser og grensemerker og landmåler viser/forteller hvordan tidligere dokumenter beskriver grensen. Eksisterende grenser som er dårlig merket, eller mangler grensemerker, blir merket og målt inn.

Landmåler beskriver gamle, gjenfunnede, og nye grensemerker i protokollen.

Regning med oppmålingsgebyr blir sendt etter at oppmålingsforretningen er avholdt. Regningen sendes til den som er oppgitt i punkt 5 i rekvisisjonen.

Gebyr for klarlegging av grense finner du i pkt 3 i kommunens gebyrregulativ. Det er to ulike priser; en pris hvis grensen tidligere er koordinatbestemt, gjelder vanligvis hvis grensen tidligere er målt inn etter 1980, og en pris hvis forrige oppmåling av grensen var tidligere enn 1980.

Når regningen er betalt sørger en av våre oppmålingsingeniører for at de nymålte grensene blir lagt inn i matrikkelen (det offisielle eiendomskartet). Deretter sendes matrikkelbrev, som viser de nye grensene for eiendommene, til rekvirenter og berørte naboer.

Klarlegging av grense skal ikke tinglyses (Før kunne målebrev med grensepåvisning tinglyses, men den 1. januar 2010 ble det vedtatt en nye lov som gjorde at nymåling av gamle grenser ikke lenger kan tinglyses i grunnboka.)

Kommunens gebyrregulativ finnes HER.

Meld fra om feil i eiendomskartet

Eiendomsgrenser er noen ganger tegnet inn i eiendomskartet på feil sted eller med linjer som ikke stemmer overens med de virkelige grensene. Det finnes også eiendommer som mangler helt i eiendomskartet. Dagens eiendomskart finnes i en database som kalles matrikkelen.

Hvorfor er det feil?

Det er ulike grunner til at det er feil og mangler i matrikkelen:

Eldre grenser utenfor byer og tettsteder (før ca. 1980) kan ha svært varierende nøyaktighet. Slike grenser er som hovedregel ikke innmålt og koordinatfestet. I marka er slike grenser gjerne merket med kors i fjell, røys, kamstål mv. Eldre grenser i byer og tettsteder (etter ca. 1965) er som hovedregel innmålt og koordinatfestet med god nøyaktighet.

Nyere grenser (etter ca. 1980) er som hovedregel innmålt og koordinatfestet med god nøyaktighet enten i kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak. Slike grenser er som hovedregel merket med grensemerker i aluminium.

Opprinnelig var kommunens eiendomskart tegnet inn på store papirkart. På 1990-tallet ble opplysningene i papirkartene tegnet inn i en database kalt Digitalt Eiendomskart (DEK). I 2008 ble DEK fra alle Norges kommuner samlet i en sentral database kalt Matrikkelen. Feil og mangler som var i de opprinnelig papirkartene kan ha blitt med videre via DEK til Matrikkelen og nye feil kan ha oppstått i overgangen fra et system til det neste.

Hvor nøyaktig en grense er registrert i matrikkelen, vil derfor variere mye og er blant annet avhengig av hvordan og når informasjonen om grensen har oppstått.

Jeg har oppdaget en feil i eiendomskartet.

Hvis du oppdager en feil i eiendomskartet (matrikkelen) eller du har informasjon om en grense/eiendom som mangler i matrikkelen kan du kontakte en av våre oppmålingsingeniører for å melde fra om feilen.

Feilen kan rettes i matrikkelen hvis naboene på begge sider av grensen er enige om hvor grensen/eiendommen skal være.

Når du melder fra om feilen vil vi gjerne:
- vite hva du mener er feil og hvorfor
- få kopier av dokumenter/kart du har som viser grensen/eiendommen
- at du tegner inn i et kart hvor du mener grensen(e) skal være

Vi har dessverre mange feil og mangler i matrikkelen for Fauske kommune. Det vil derfor ta noe tid fra du melder fra om feilen til vi kan rette opp hvordan grensen/eiendommen er tegnet i matrikkelen.

Etter at vi har mottatt melding fra deg undersøker vi om det finnes flere/andre dokumenter som omhandler grensen.

Vi sammenfatter alle opplysningene og bruker dem til å lage et forslag til hvordan grensen/eiendommen kan endres eller tegnes inn i matrikkelen.

Forslaget sender vi ut til deg og til de naboene som blir berørt av en eventuell endring. Hvis du eller naboene dine er uenige i forslaget eller har andre opplysninger om grense får dere en frist på ca tre uker til å gi oss tilbakemelding om det. Om det ikke kommer slik tilbakemelding tegner vi forslaget inn i matrikkelen.

Hvis det kommer tilbakemelding lager vi nytt forslag og sender det ut med ny frist for eventuelle nye tilbakemeldinger.

Retting av feil i matrikkelen er en gratis tjeneste.

Dette er en forenklet måte å rette grove grensefeil på. For å få en grense nøyaktig målt inn må du rekvirere oppmålingsforretning for "Klarlegging av grense". Slik oppmålingsforretning omfatter alle former for klarlegging av grenser fra ren utstikking til der partene er usikker eller ikke kjenner til hvor grensen går. For "Klarlegging av grense" må du betale gebyr etter kommunens satser. Se punkt ovenfor for mer informasjon om "Klarlegging av grense".

Avtale om eksisterende grense

Dersom eiendomsgrensen i eiendomskartet/matrikkelen er tegnet feil og partene er enig om hvor grensen går, kan de gjøre en avtale.Partene kan selv avtale hvor grensene går i en privat grenseavtale. Vær oppmerksom på at dere kan ikke avtale endring i et eksisterende grenseforløp i en slik avtale.

Matrikkelloven stiller en del krav til en slik privat grenseavtale.Kommunen skal føre opplysninger om privat grenseavtale i matrikkelen. Kommunen beholder en kopi av avtalen, som skal oppbevares i kommunens arkiv. Avtalen kan ikke tinglyses.

Avtalen må gjelde en eksisterende grense. Det vil si at det alltid må ha vært en grense mellom partene i det området. Dersom det ikke er tilfredsstillende godtgjort at avtalen gjelder en eksisterende grense, kan kommunen nekte å matrikkelføre avtalen.

Krav om å føre inn privat grenseavtale i matrikkelen sendes skriftlig til Fauske kommune, Plan og næring, Postboks 93, 8201 Fauske.

Følgende skal sendes inn til kommunen:
- kart over grenser og grensemerker for den grensestrekningen man har gjort avtale om.
- avtale underskrevet av partene
- dokumentasjon som viser at avtalen gjelder eksisterende grense

Eksisterende grensemerker må ikke fjernes. Blir grensepunkt merket på nytt eller det blir satt ned nye merker i grenselinja, må det ikke brukes offisielt godkjente grensemerker. Dette er for å unngå forveksling mellom merker satt ned privat og merker satt ned under en offisiell oppmålingsforretning. Dere må gjerne måle inn grensepunktene med for eksempel en tur-GPS slik at vi kan legge inn grensen dere er enige om i matrikkel-kartet. Liste med koordinater for grensepunktene må da legges ved kartet.

Avtalen må underskrives av partene på begge sider av grensen. Hvis et eller flere grensepunkt gjelder flere eiendommer, må eierne av disse eiendommene også skrive under på avtalen. Navn (med blokkbokstaver) og personnummer for alle eierne må fremgå av avtalen.

Dokumentasjonen kan for eksempel være målebrev, skylddelingsforretninger eller jordskiftesaker som beskriver grensen mellom eiendommene.

Kommunens føring av den private grenseavtalen i matrikkelen er en gebyrbelagt tjeneste. 

Ta gjerne kontakt med en av våre oppmålingsingeniører før dere utformer en privat grenseavtale, så kan vi gi dere veiledning i hvordan avtalen må utformes for å være gyldig.

Kreve sak for domstolene

Hvis du og naboen er uenige om hvor grensen mellom eiendommene går, kan hverken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten.

Da må dere bringe saken inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten.

Resultatet av slike saker kan kommunen registrere i eiendomskartet/matrikkelen.

Saker avgjort i forliksrådet og i ordinær domstol må partene selv sende til Fauske kommune og be om at avgjørelsen blir registrert i matrikkelen.

Jordskifteretten sender avgjorte saker direkte til Fauske kommune for registrering i matrikkelen.

HER finner dere mer informasjon om hvordan jordskifteretten jobber for å avklare grenser og rettsforhold.

HER finner dere internettsiden til Salten jordskifterett.