Hva er seksjonering?

Seksjonering av en eiendom er å dele en fast eiendom slik at eierne får enerett til bruk av bestemte deler av eiendommen. Den enkelte seksjon har bruksrett til et bruksareal og hjemmel (eierskap) til en andel av eiendommen/fellesarealet.

En seksjonert eiendom er et sameie, og hver eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes/selges og belånes uavhengig av de andre seksjonene på eiendommen.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- eller firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer hvor det skal være ulike eiere i de forskjellige etasjene.

Bestående bygninger kan seksjoneres hvis bruksenhetene (leilighetene og næringslokalene) er godkjent etter plan- og bygningsloven.

Planlagte bygninger kan seksjoneres når det foreligger rammetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Det er hjemmelshaver til eiendommen som kan søke om seksjonering.

Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del vertikalt, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med meg dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Søknad om seksjonering

For å søke om seksjonering av en eiendom må det brukes et eget søknadsskjema. Søknadskjema fylles ut i tre eksemplarer. Det må være originale underskrifter fra hjemmelshaver(ne) på alle eksemplarene. Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden under overskriften Veiledere og retningslinjer

Vedlegg til søknaden:
- Plantegninger (3 eksemplarer)

Vær oppmerksom på at det skal være plantegninger som viser alle etasjene i bygget, også loft og kjeller. På plantegningene skal hver seksjon merkes med hver sin farge og avgrensning mot andre seksjoner og mot fellesareal skal markeres tydelig. Av tegningene må det fremgå hvilke deler som er hoveddeler, og hvilke som er tilleggsdeler. Hoveddelen kan angis med seksjonsnummer "Snr…", mens tilleggsdeler angis som "Tsnr…". En tilleggsdel er et rom som tilhører en seksjon, men hvor eier må gå via fellesareal, ute eller inne, for å komme seg til rommet, for eksempel en kjellerbod. Videre skal det klart fremgå av tegningene at hoveddelene har egen inngang, at det er mulig å gå mellom hoveddeler som går over flere etasjer. Hvis seksjonen skal være en boligseksjon må det fremgå at standardkravene for boliger er oppfylt, herunder at kjøkken, WC og bad ligger i hoveddelen. Også bruken av de enkelte rommene skal fremgå av tegningene.

- Samtykke fra panthavere (1 eksemplar)
- Navneliste over beboere, dersom bygget er bebodd (1 eksemplar)
- Målsatt situasjonsplan som entydig angir eiendommens grenser, omriss av bygg og grenser for evt utendørs tilleggsdeler (3 eksemplarer)
- Vedtekter (1 eksemplar)
- Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom en eller flere seksjoner skal ha utendørs tilleggsdeler. Det vil si hvis seksjonen(e) skal ha enerett til en egen del av utearealet utenfor bygningen.

Søknadsskjemaer og vedlegg leveres i Fauske kommunes administrasjonsbygg eller sendes til Fauske kommune, Plan og næring v/Kjersti Neteland Fossheim, Postboks 93,  8201 Fauske

Søknad om reseksjonering

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, for eksempel en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Seksjonens eier kan søke om reseksjonering. Reseksjonering som omfatter flere seksjoner må signeres av alle berørte seksjonseiere. Dersom fellesareal blir berørt av en reseksjonering, eller at det vil oppstå nye seksjoner, kreves det samtykke av sameiet/styret før reseksjoneringen kan gjennomføres. Det er sammensatte regler for underskrift og samtykke ved reseksjonering.

For å søke om reseksjonering av en seksjon eller en seksjonert eiendom må det brukes et eget søknadsskjema. Søknadskjema fylles ut i tre eksemplarer. Det må være originale underskrifter fra seksjons eier(ne)/hjemmelshaver(ne) på alle eksemplarene.  Link til søknadsskjema og veiledning finner du nederst på denne siden under overskriften Veiledere og retningslinjer.

Kommunen har rett å kreve reseksjonering dersom en eiendom er blitt seksjonert før den var ferdig utbygd og den tidligere seksjoneringen fører til at det blir avvik av betydning mellom det seksjonerte og de ferdige bruksenhetene. Tidsrammen for retten til å kreve reseksjonering er fem år etter at seksjoneringen ble tinglyst.

Søknadsskjemaer og vedlegg leveres i Fauske kommunes administrasjonsbygg,  eller sendes til Fauske kommune, Plan og næring v/Kjersti Neteland Fossheim, Postboks 93,  8201 Fauske.

Følgende skal legges ved søknaden hvis det blir endringer i forbindelse med reseksjoneringen:
- Plantegninger som ny situasjon etter reseksjonering (3 eksemplarer)
- Samtykke fra panthavere (1 eksemplar)
- Målsatt situasjonsplan (3 eksemplar)
- Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom seksjonerte tilleggsdeler utendørs skal endres (1 eksemplar)

Slette seksjonering

Når seksjoneringen på en eiendom slettes, har eierne ikke lenger enerett til bruk av hver sin bestemte del av eiendommen. Eierne vil da bare ha en andel av eiendommen.

Ta kontakt med kommunens kontaktperson for opplysninger om hvordan søknad om sletting av seksjonering skal utformes.

Søknad om sletting av seksjonering må underskrives av alle seksjonseierne.

Vær oppmerksom på at dere må legge ved en erklæring om at den enkelte seksjonseier ikke lenger skal ha eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I erklæringen må dere også forklare hvorfor seksjoneringen skal slettes.

Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i seksjon(er) eller eiendommen, må dere legge ved skriftlig samtykke til sletting av seksjoneringen fra panthaverne og urådighetshavere.

Både søknaden, erklæringen og samtykket må være på papir i original form. Vi må ha originale signaturer, derfor kan dere ikke levere søknaden og vedleggene digitalt, men må levere dem i postkassen i administrasjonbygget eller sende dem pr post til Fauske kommune, enhet Plan og utvikling v/Kjersti Neteland Fossheim, Postboks 93, 8201 Fauske.

Klage

Kommunens seksjoneringsvedtak kan påklages.  Avslag på søknad om seksjonering med hjemmel i § 8 første ledd, kan likevel ikke påklages.  Klagefrist er 3 uker fra mottak av vedtaket.  Eventuell klage sendes kommunen.