Tilskudd til tiltak i beiteområder

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene. Fauske kommune disponerte inntil kr 60 000 i 2023. Retningslinjer for søknad om tilskudd (vedtatt i plan- og utviklingsutvalget 26.01.2021) kan leses HER. 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap .av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
 • Vegetasjonskartlegging 

Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):

For mer info hos landbruksdirektoratet, trykk her.
Søknadsskjema finnes HER: Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder

 • Sperregjerder
  Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
 • Ferister
  Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
 • Bruer
  Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende.
 • Gjeterhytter
  Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
 • Sanke- og skilleanlegg
 • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier
 • Saltsteinsautomater
 • Transportprammer
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.)
 • søknadsfristen er 01. april hvert år

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fauske kommune disponerer inntil kr. 50.000,- til drenering av jordbruksjord for 2023. Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært drenert og omfatter både grøfting, profilering og omgraving på eget eller leid areal. Både eier og leietaker av jordbruksareal med behov for ny drenering kan søke på midlene.

Tilskudd avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2.500 kr pr dekar. Ved annen grøfting kan det gis 38 kr pr. løpemeter grøft begrenset oppad til 2.500 kr. pr. dekar.

Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har fattet vedtak.

Mer informasjon om ordningen og veiledning om elektronisk søknad fins på Landbruksdirektoratets sider HER.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 01.06.2024. Søknad (elektronisk) sendes kommunen på fastsatt skjema innen fristen. Søknader som kommer inn etter fristen kan behandles fortløpende såfremt kommunen fremdeles har midler igjen.

Krav til dokumentasjon for søknaden
- Plan for dreneringen med kart og beskrivelse av tiltaket
- Vurdering av miljømessig virkning av tiltaket (kulturminner, forurensning, ulemper for annen eiendom m.m)

Klageadgang
Kommunen fatter vedtak. Hvis du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra du mottok vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans og klagen sendes Fauske kommune.

Lenker:
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til avløsning ved sykdom

Søknadsskjema finnes gjennom denne lenken: Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom.

For mer informasjon, besøk Landbruksdirektoratets sider HER.

Tidligpensjon for jordbrukere

Søknadsskjema finnes gjennom denne lenken: Søknad om tidlig pensjon for jordbrukere

For mer informasjon, besøk Statsforvalterens sider HER. 

Godkjenning av plan for nydyrking

Søknadsskjema finnes gjennom denne lenken: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

For mer informasjon, besøk Landbruksdirektorates sider HER. 

Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med virkning fra 01.01.2004. Kommunene utarbeider flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget for Stat forvalterens (tidligere Fylkesmannen) fordeling av midler til kommunene.

Fra 01.01.2020 er det eiere, med eller uten foretak, eller leietakere på landbrukseiendom, der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon, som kan søke om tilskudd. For mer info om dette, se gjennom følgende dokument:

Lokale tiltaksstrategier for miljø- og næringstiltak i landbruket 2023 - 2026.

 • Tilskuddsramme SMIL for 2024 Kr 100 000. Søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet finner du HER. Aktuelle ordninger er:
  • Motvirkning av gjengroing
  • Planleggings- og tilretteleggingstiltak
  • Bevare kulturminner og kulturmiljøer
  • Forurensingstiltak og miljø
  • Beiting i lokalt verdifulle jordbrukslandskap: Røvik, Holstad, Leivset, Alvenes, Rødås og Kvitblik
 • Tilskuddsramme NMSK for 2024 Kr 50 000. Det er flere ordninger som det kan søkes om hos Landbruksdirektoratet, se HER for søknadsskjemaer. De ordninger som er aktuelle for søknad i forhold til de prioriteringer Fauske kommune har gjort er:
  • «Tilskudd til miljøtiltak i skog»
  • «Tilskudd til skogkultur»
  • «Tilskudd til skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder»
  • «Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak»

Søknadsfrist for SMIL-tilskudd er 01.04.2024. Søknadsfrist for NMSK er 01.12.2024.

Søknader som kommer inn etter fristen kan komme i betraktning hvis kommunen har midler igjen.