Hvilke regler gjelder for nedgravde oljetanker?

Miljødirektoratet har vedtatt «forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning». Fauske kommune vedtok 26. februar 2009 at forskriften skal gjelde hele kommunen, og for alle oljetanker uansett størrelse. Målet med forskriften er å hindre forurensning fra nedgravde oljetanker ved å pålegge grunneiere å gjennomføre rutinemessig kontroll av tankenes tilstand og kvalitet.

For å følge opp kommunens forvaltningsplikt er det nødvendig at kommunen til enhver tid har oppdatert register over nedgravde oljetanker.

For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020.

Husk at alt arbeid vedrørende oljetank er meldepliktig!

Har du en nedgravd oljetank i hagen?

Om du har en nedgravd oljetank i hagen, meld ifra til Fauske kommune!

Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende kilde til forurensning, og regnes for å være en av de største forurensningskildene til grunnvann og vassdrag.

Miljøverndepartementet fastsatte 31. januar 1997 «Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker». 

Fauske kommune vedtok 26. februar 2009 at forskriften skal gjelde hele kommunen, og for alle oljetanker uansett størrelse. Målet med forskriften er å hindre forurensning fra nedgravde oljetanker ved å pålegge grunneiere å gjennomføre rutinemessig kontroll av tankenes tilstand og kvalitet.

I den forbindelse er det nødvendig for kommunen til enhver tid å ha oppdatert register, slik at arbeidet med å følge opp forskriften kan etterkommes.

Hvem har ansvaret for oljetanken? Hva innebærer ansvaret?

Det er DU som eier av tanken (grunneier) som har ansvaret. Dette innebærer at du er ansvarlig for å gjennomføre kontroll av tanken, og ved en eventuell lekkasje, er det du som må betale kostnadene med å fjerne oljesøl og forurenset masse. Kommunen vil om nødvendig pålegge eier å iverksette tiltak (jfr. Forurensningsforskriften kap.1).

Meldeplikt

Arbeid vedrørende oljetanker er meldepliktig. Nedgraving av ny oljetank skal meldes til Fauske kommune ved avdeling plan og utvikling senest en måned før tanken graves ned.

Oppgraving og fjerning av tank skal også meldes, og dokumentasjon på levering til godkjentmottak sendes Fauske kommune. Meldingsskjema finner du her: Meldingsskjema nedgravd oljetank Skjemaet sendes til: postmottak@fauske.kommune.no

Om du tidligere har fjernet eller installert en oljetank uten å melde fra, er det viktig at du melder inn i etterkant. Dette for å hjelpe oss med til enhver tid å ha et oppdatert register over oljetanker i kommunen.

Kontroll

Den ansvarlige oljetankeier plikter å iverksette kontroll for å sikre at tanken er i god stand. Skriftlig dokumentasjon på gjennomført kontroll skal oppbevares av ansvarlig eier og kontrollør, som overfører dokumentasjon til kommunen. Tilstandskontroll skal gjennomføres i henhold til følgende tidspunkt:

Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter hvert 5. år
GUP-tanker: Trykktestes etter ca 2 år, og deretter etter 30 år.
Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter hvert 5. år.

Feil på tanken må utbedres og kontrolleres på nytt før tanken igjen tas i bruk. Oljetank med uopprettelig feil skal tømmes og rengjøres før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Eventuelle forurensede masser i grunnen skal fjernes og behandles etter gjeldende regelverk.

Hva gjør du om du ikke lenger bruker oljetanken?

Nedgravd oljetank som er midlertidig ute av bruk skal tømmes for olje. Oljetank som er permanent ute av drift skal tømmes, rengjøres og leveres til godkjent mottak. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken eller sikres slik at du unngår utilsiktet påfylling.

Hva gjør du hvis det oppstår lekkasje?

Det er viktig å iverksette strakstiltak for å begrense forurensningen og hindre at den sprer seg videre.

Myndighet og kontaktinformasjon

Fauske kommune ved avdeling plan og utvikling er ansvarlig myndighet til å føre tilsyn etter forurensingsforskriften kapittel 1 «Tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker» i Fauske kommune. Har du spørsmål i forbindelse med nedgravde oljetanker, ta kontakt med oss i Fauske kommune.

Epost: postmottak@fauske.kommune.no
Postadresse: Fauske kommune, v/plan og utvikling
Postboks 93, 8201 Fauske
Telefon: 75604000

Forbud mot fyring med fossil olje i bolig og andre bygg fra 2020

Fra 1. januar 2020 er fyring med mineralolje for å varme opp boliger og andre bygg i hovedsak forbudt.

Alle nedgravde oljetanker tilknyttet oljefyranlegg som er omfattet av oljefyrforbudet, vil i utgangspunktet bli å anse som «ute av bruk» fra 2020. Dette utløser kravene til slutthåndtering av tanken. Har du fortsatt en oljefyr eller oljekamin som bruker vanlig fyringsolje eller parafin, må du altså finne noe annet å varme opp boligen med. Enova kan bidra med støtte for noen av alternativene. se for mer informasjon her: www.enova.no

Oljefyrforbudet er ikke til hinder for å konvertere oljefyr og -tank til videre bruk med biobrensler. Dersom tanken konverteres og brukes regelmessig videre med biobrensler, vil ikke tanken være å anse som "ute av bruk".

Et stort antall nedgravde oljetanker i hager og gårdsrom utgjør en risiko for forurensning til grunnen. Lekkasjer kan føre til store skader og høye kostnader. Eiere og brukere av disse tankene plikter å forhindre at dette skjer.

Sanering av oljetanker

Tømming, rengjøring og fjerning av oljetanker er ikke en jobb for hvem som helst!

Den som påtar seg slikt arbeid kan også bli sittende igjen med ansvar dersom noe går galt og oljesøl oppstår. Vi er kjent med flere tilfeller der uforsvarlig håndtering av tankene ved fjerning har ført til lekkasjer, forurensning av grunnen og skader på bolig – blant annet ved at tankene ikke tømmes for all olje før de løftes opp fra bakken. Restoljen vil være farlig avfall, som må leveres til lovlig mottak. Virksomheter har plikt til å deklarere det farlige avfallet ved levering til avfallsmottak. Dette følger av avfallsforskriften kapittel 11.

Enkelte deler av håndteringen av nedgravde tanker kan imidlertid tankeier lettere gjøre selv. Dette kan være å grave fram til tanken før tanksaneringsfirma ankommer. Dette bør gjøres i samråd med den innleide aktøren som skal tømme og fjerne tanken.

Forskrifter, lover og svar på flere spørsmål:

Forurensningsforskriften kapittel 1 angir krav for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker. Forskriften gjelder i utgangspunktet bare for tanker over 3200 liter, men Fauske kommune har i sin lokale forskrift angitt at den også skal gjelde for mindre tanker. Det betyr at bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 1 gjelder for hele Fauske kommune, og dessuten for nedgravde oljetanker med kapasitet til å oppbevare til og med 3 200 liter olje. Se forskriften her.

I og med at Fauske kommune har en lokal forskrift om nedgravde tanker, stilles det krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker som fortsatt er i bruk, oppgraving (eventuelt igjenfylling) av tanker som ikke lengre er i bruk, samt registrering av opplysninger om tanken.

I spesielle tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker som tas permanent ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus, o.l. isteden for oppgraving. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig. Tillatelse til å la tanken ligge skal søkes hos kommunen. Tanker som er gitt tillatelse til å bli liggende av kommunen skal rengjøres først før de eventuelt kan fylles med sand eller grus. Påfyllingsanordningen skal fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Du finner søknadskjema for særskilt tillatelse her: Søknad om gjenfylling av nedgravd oljetank uten oppgraving Skjemaet sendes til postmottak@fauske.kommune.no

Andre regelverk enn det som Miljødirektoratet og kommunen er myndighet for, kan også stille andre krav til dem som håndterer nedgravde oljetanker. Dette kan for eksempel være knyttet til sikkerhet, brann- og eksplosjonsfare. Blant annet har Arbeidstilsynet en forskrift som stiller krav til virksomheter som utfører arbeid i eller på tanker.

Du finner spørsmål og svar på miljødirektoratets side.