Når skal jeg melde fra? (Er det alvorlig nok til å melde fra?)

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du observasjoner eller informasjon som gjør at du er bekymret for at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig. Det er vanlig å frykte at man kanskje overreagerer eller overtolker signaler. Mange lurer på om det er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødvendige problemer.

Det er barnevernets oppgave å gjennomføre undersøkelser i saken. Det er altså en bekymring som skal meldes, man trenger ikke å ha bevis og det skal ikke gjøres egne undersøkelser. Dersom man er usikker på om man bør melde en sak, kan man drøfte dette med barnevernet på telefon. Dette kan også gjøres anonymt.

Privatpersoner kan i utgangspunktet melde anonymt til barneverntjenesten. Dette er imidlertid ikke ønskelig da den meldingen retter seg mot ofte ønsker å vite hvem som melder. Videre kan ikke barneverntjenesten garantere anonymiteten i hele saksforløpet. Nærmere informasjon om dette kan fås i kontakt med barneverntjenesten.

Om barneverntjenesten

Kommunens barneverntjeneste får mange henvendelser om at barn kan ha det vanskelig. Felles for alle som tar kontakt med oss er at de er bekymret for hvordan barnet har det, og ønsker at barnet/ familien skal få hjelp.

Når du tar kontakt med oss bidrar vi med råd om hva du selv kan gjøre for å bedre barnets situasjon, og vi hjelper deg med å avgjøre om du bør sende en melding til barneverntjenesten.

Dersom du ønsker mer generell informasjon om barneverntjenesten sitt arbeid og saksbehandling kan du lese på barne – ungdoms – og familiedirektoratets hjemmeside

Hvordan melde bekymring?

Dersom du vil melde bekymring for et barn kan du ringe til barneverntjenesten sin mottakstelefon 912 43 066, eller sende en skriftlig melding. Det kan du gjøre på eget meldeskjema , eller formulere et vanlig brev. Du kan også komme innom oss og snakke med en barnevernkonsulent.

En bekymringsmelding bør inneholde beskrivelser av observasjoner som er gjort, ikke hva du tror og føler. Det er viktig å være klar over at du kun er anonym i alle sammenhenger dersom din identitet faktisk ikke er kjent for barneverntjenesten. Dersom du har oppgitt ditt navn, og det er fare for alvorlige represalier, kan barneverntjenesten velge å gi melder anonymitet.

  • HER finner du som privatperson meldeskjema
  • HER er meldeskjema ment for offentlige tjenester

Hva skjer når vi mottar en bekymringsmelding?

Barneverntjenesten gjennomgår alle meldinger som kommer inn, og beslutter om meldingen henlegges eller fører til undersøkelse. En undersøkelse skal gjennomføres innen tre måneder, eller i spesielle tilfeller seks måneder. Når undersøkelsen avsluttes kan det ende med tiltak etter barnevernloven, eller henleggelse uten videre tiltak.

De mest vanlige hjelpetiltak er:

- Råd og veiledning

- Ansvarsgruppe

- COS veiledning: veiledningsprogram for foreldre/foresatte

- Besøkshjem

- Støttekontakt

-  MST

- Opphold ved foreldre/barn institusjon

- Fosterhjem

Til barn og ungdom

Kort om oss i barnevernet

Vi som jobber i barnevernstjenesten skal hjelpe deg og din familie i vanskelige situasjoner. Både du og foreldrene dine kan ta kontakt med oss.

For å kunne hjelpe, er vi avhengige av å vite hva som er vanskelig hjemme hos dere. Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe til slik at det blir bedre å bo hjemme. Hvis det ikke går, må vi finne andre løsninger. Det er alltid barnets beste vi er mest opptatt av. Vi er her for å hjelpe deg, og vi trenger å høre hvordan du har det og hva du tror kan hjelpe.

 

Hva kan du gjøre hvis du eller noen du kjenner, ikke har det bra hjemme?

Om du ikke vil snakke med dine foreldre om det som er vanskelig er det  viktig å snakke med andre voksne. Det kan være oss i barnevernstjenesten, læreren din, helsesykepleier på skolen, rådgiver, foreldre til en venn eller andre du stoler på.

Det er mange voksne som bryr seg om deg, men de vet ofte ikke hvordan du har det før du forteller det.

 

Du kan ta direkte kontakt med oss i barnevernet på:

75 60 42 00  e-post: barnevernet@fauske.kommune.no

Eller komme til oss i Familiens hus. 

På kveldstid, i helger og på helligdager kan du også ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Vil du vite mer om barnevernet, kan du lese på ung.no.

Ønsker du å hjelpe et barn eller en familie?

Det er til enhver tid noen barn og familier i Fauske kommune som trenger ekstra hjelp. Barneverntjenesten kan sammen med familiene vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes, og om det er noen andre i familien eller nettverket  som kan bistå. Noen ganger er det behov for at andre stiller opp. Da inngår barneverntjenesten en avtale med aktuelle personer, basert på konkrete behov til barnet eller familien.

Støttekontakt er sammen med barnet i noen timer en og annen ettermiddag, og følger for eksempel til fritidsaktivitet eller tar med på tur, kino, kafebesøk eller lignende.

Besøkshjem tar imot barnet hjemme hos seg for eksempel en helg i måneden. Besøkshjemmet kan bidra til avlastning til foreldre, og gi barnet positive opplevelser og nye erfaringer, samt utvide nettverket.   

Fosterhjem tar imot barnet for korte eller lengre perioder. Det kan være barn som man kjenner, er i familien med, eller barn man ikke kjenner fra før av. Behovet for fosterhjem oppstår når barnet ikke kan bo hjemme.  

Tilsynsperson oppnevnes når barnet flytter i fosterhjem. Tilsynsperson skal uavhengig av barneverntjenesten gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og skal  bygge opp et tillitsforhold til barnet. Tilsynspersonen må ha kontakt med fosterhjemmet minimum fire ganger i året. Hvis du vil vite mer om å være tilsynsperson kan du lese om det HER.     

Du kan gjerne ringe oss telefon 75 60 42 00, e-post; barnevernet@fauske.kommune.no eller fylle ut skjema (se neders på siden etter barnevernvakten "Ønsker du å hjelpe et barn eller en familie?) hvis du ønsker å bidra.

Barnevernvakta

Barnevernvakta for Fauske og Sørfold

Barneverntjenesten i Fauske kommune har akuttberedskap for alle akutte henvendelser som gjelder barn og unge i Fauske og Sørfold. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier som er i krise, og raskt trenger hjelp.

Telefonnummeret til barnevernvakta: 469 55 776

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl 15:30 og 08:00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. 

Henvendelse på dagtid

På dagtid er vakttelefonen stengt, og du når barnevernstjenesten via sentralbordet på tlf 75 60 42 00.

Ønsker du å drøfte eller melde bekymring? Da kan du kontakte oss på mottakstelefonen;

912 43 066 (hverdager 08.00 - 15.30)

 

Når bør jeg ta kontakt med barnevernvakta?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • Vold, eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Foreldre som ruser seg i barns nærvær
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse