Vintervedlikehold

Vinterberedskapen settes normalt fra midten av november og varer fram til midt i april.

Snø i innkjørsel

Ved brøyting av kommunale veier er det uunngåelig at det ikke kommer snø i private innkjørsler. Kommunen har verken plikt eller kapasitet til å utføre denne tjenesten. Huseierne må selv rydde egne innkjørsler, men husk at det ikke er tillatt å skuffe snøen ut i veien eller fortau.

Stikkrenner under innkjørsler

Den enkelte huseier er selv ansvarlig for at stikkrenner under innkjørsler er i god stand og har god funksjonalitet. Som en service utfører Fauske kommune vinterstid tining av stikkrenner som er blitt tett av is, men kan i mildværsperioder få kapasitetsproblemer med å få åpnet tette renner (mange som må åpnes på kort tid). Maksimum tillatt lengde av stikkrenne er 9 meter.

Tining og flom

I mildværsperioder på vinteren har Fauske kommune dessverre ikke kapasitet til å rekke over alle problemområdene når det står på som verst. Fauske kommune oppfordrer derfor beboere til selv å sjekke nærmeste sluk eller stikkrenne og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å renske snø og sørpe over sluker og innløp til stikkrenner for å unngå vannskader på hus og eiendom.

Brøyteskader

Før vinteren er i gang må utsatte gjerder og lignende merkes. Merkingen bør om mulig settes en halv meter fra det du vil markere. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til postmottak@fauske.kommune.no. Og merkes «Brøyteskader». Gjerder skal iht. Vegloven være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv. som er plassert i veiareal / kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig uansett.

Framkommelighet

I mange boligfelt og trange gater blir brøytingen hindret eller stopper på grunn av feilplasserte biler, hengere og søppeldunker. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene. I vintersesongen oppfordrer vi beboerne til å sette søppeldunken godt utenfor fortau eller vegareal.

Beskjæring av busker og trær

Greiner som henger ut over veg og fortau er til stort hinder for brøytemannskaper som får skadet speil, lykter og frontruter. For at brøyteutstyret skal gå klar for greiner som henger over fortauer kreves det en fri høyde på minimum 3 meter, mens over veier er 5 meter. Grunneiere plikter etter Vegloven / Naboloven å beskjære greiner som henger ut over gjerdelinjen og/ eller siktlinjer i vegkryss, se link om klipp av hekk og busker fra Statens vegvesen nedenfor.

Klipp av hekk og busker.pdf

Vi håper at du vil gjøre en innsats for fellesskapet, så skal vi gjøre vårt beste for å holde veier og fortau godt framkommelig i vinter.