Lærere

Espen Larsen
Epost: espen.larsen@fauske.kommune.no

Asle Kristensen
Epost: asle.kristensen@fauske.kommune.no

Nanny Stemland
Epost: nanny.stemland@fauske.kommune.no

Lars Kristensen
Epost: lars.kristensen@fauske.kommune.no

Spesialundervisning for voksne

Hvis du har rett til grunnskoleopplæring for voksne, kan du også ha rett til spesialundervisning.

Det er to forskjellige former for spesialundervisning for voksne i grunnskoleopplæring. Den ene typen spesialundervisning kan du få dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg. Den andre typen spesialundervisning kan du utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Du kan lese mer om spesialundervisning for voksne her

Det finnes en brosjyre Spesialundervisning for voksne på fem minutter som kan være til hjelp.

Har du behov for ytterligere informasjon? Ta kontakt med kommunens PPT eller rektor for voksenopplæringen for veiledning.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Formålet med introduksjonsprogrammet, er å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjørende for deltakelse i samfunnet og økonomisk selvstendighet.

Rett og plikt til opplæring
Mange nyankomne innvandrere som blir bosatt i en norsk kommune, har behov for grunnleggende kvalifisering. Disse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Rett og plikt gjelder også deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. Det er kommunene som har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap.

De som deltar i introduksjonsprogrammet, har rett til introduksjonsstønad.


Programrådgivere
Beate Nygård Pedersen
Kontor: 75 60 44 56
Epost: beate.pedersen@fauske.kommune.no

Aniat Lachinova
Mobil: 48 19 60 45
E-post: aniat.lachinova@fauske.kommune.no