Vestmyra nye skolestart ute

Om oss

Vestmyra skole ligger i sentrum av Fauske kommune i Hegreveien 14 mellom Fauske idrettshall og Fauske videregående skole.  Skolen ble ferdigstilt høsten 2016 – og er en av Norges fineste skoler. Uteområdet sto ferdig høsten 2017.  Elevene kan nå benytte seg av mange aktiviteter i umiddelbar nærhet av skolen. Idrettshall, SKS-arena og Klungsetmarka er nærmeste naboer.

- Skolen har ca 635 elever fordelt på 1. til 10. trinn, i år er vi totalt 24 klasser. Vestmyra skole er mottakerskole for elever fra Finneid skole fra 5. trinn.

- Skolen har en egen avdeling for elever med norsk som andrespråk; NOA-avdelingen.  Vestmyra skole har elever fra mange ulike nasjoner.

- Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, tre inspektører samt SFO-leder. I tillegg har skolen teamledere på 1./4. trinn, 2./3.trinn, og en teamleder fra 5.-10. trinn, samt ansvarlig for Basen (spesialpedagogisk avdeling).

- Skolehelsetjenesten består av to helsesykepleiere.
Tlf: +47 756 04 2 00
 

     Janne Trones Paulsen
janne.paulsen@fauske.kommune.no
Tlf: +47 912 42 759

- Vestmyra skole har skoleåret 2022/2023 totalt 89,8 årsverk.

Basen

Basen ligger i andre etasje på Vestmyra skole. Det er stue, kjøkken og flere undervisningsrom. Undervisningsrommene er tilrettelagt for både 1:1 og gruppeundervisning. I tilknytning til Basen har vi sanserom og treningsrom.

Vi har et tilbud fra 1. - 10. trinn for elever med særskilte behov. Hver enkelt elev har en skole- og SFO dag som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, behov og interesser. Alle elevene har egen individuell opplæringsplan (IOP), individuell plan (IP), og/eller individuell opplærings- og deltakelsesplan (IODP).

Hver elev har tilhørighet til sine respektive klasser. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisning og opplæring på den arenaen eleven har best utbytte. På Basen legger vi stor vekt på dagliglivstrening og at elevene får gode opplevelser i fellesskapet.

Tilbudet skal bidra til økt livskvalitet, trivsel og mestring på ulike sosiale arenaer. Opplæringstilbudet til den enkelte elev tilrettelegges individuelt utfra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov, og i nært samarbeid med foresatte. Opplæringsområder som står sentralt er kommunikasjon, sosial kompetanse, selvhjelp, skolefag og arbeidsforberedende trening. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for rullestolbrukere, med stort funksjonelt stellerom og heistilgang.

Basen tilbyr turer i nærmiljøet, motorisk trening og sansestimulering. I tillegg har vi ulike faste grupper/ aktiviteter som; mat & helse, musikk, svømming, språkgruppe, kunst & håndverk, aktiviseringsgruppe i gymsal, terapiriding (søkes individuelt av foresatte).

Det jobbes mye tverrfaglig, og vi har et tett samarbeid med instanser som; fysioterapeuter, ergoterapeuter, Statped, logopeder, hjelpemiddelsentralen, Autismeteamet, Barnehabiliteringstjenesten, samt Miljø- og habiliteringstjenesten. Enkelte elever har brukerstyrte personlige assistenter som følger dem gjennom skoledagen.

 

Ansatte

 

Administrasjon

 

RektorSvend Håvard Bakken75604602/41699811
Assisterende rektorWenche Bogen Nygård75604603/94147830
IKT-rådgiverDan André Solheim41333364
Inspektør 8-10 trinnLovise Iversen Lundli75604626/93067354
Inspektør 5-7 trinnTanja Ødegård75604609/40077663
Inspektør 1-4 trinnKim Annicka Hjemaas75604624/91545604
RådgiverHeidi Nygård Pedersen75604607/45079598
SFO-lederCamilla Larsen90849199
Sekretær/IKT-kons.Eirin Vold Iversen75604600/48124111
SekretærToril Lillevik75604600/47623561
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd og utvalg

 

Vi har aktive elevråd, både på 1.-4., 5.-7., og 8.-10.trinn. Elevrådene har møter ca en gang pr måned - og arbeider aktivt spesielt med saker som handler om elevenes trivsel og elevmedvirkning.

FAU:

Leder: Dina Ferstad Skoglund  mob.: 95438998   e-post: dinacferstad@gmail.com

Nestleder: Susanne Leikanger   mob.: 91807506   e-post:  susanne_roe@hotmail.com

SU/SMU:
Leder: Bjørn Thomas Hansen  mob.: 908 95 598  e-post: fauskeamerikaner@gmail.com