Vestmyra nye skolestart ute

Om oss

Vestmyra skole ligger i sentrum av Fauske kommune i Hegreveien 14 mellom Fauske idrettshall og Fauske videregående skole.  Skolen ble ferdigstilt høsten 2016 – og er en av Norges fineste skoler. Uteområdet sto ferdig høsten 2017.  Elevene kan nå benytte seg av mange aktiviteter i umiddelbar nærhet av skolen. Idrettshall, SKS-arena og Klungsetmarka er nærmeste naboer.

- Skolen har ca 635 elever fordelt på 1. til 10. trinn, i år er vi totalt 24 klasser. Vestmyra skole er mottakerskole for elever fra Finneid skole fra 5. trinn.

- Skolen har en egen avdeling for elever med norsk som andrespråk; NOA-avdelingen.  Vestmyra skole har elever fra mange ulike nasjoner.

- Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, tre inspektører samt SFO-leder. I tillegg har skolen teamledere på 1./4. trinn, 2./3.trinn, og en teamleder fra 5.-10. trinn, samt ansvarlig for Basen (spesialpedagogisk avdeling).

- Skolehelsetjenesten består av to helsesykepleiere.
Tlf: +47 756 04 2 00
     Bente M. Lund Eriksen
bente.eriksen@fauske.kommune.no 
Tlf: +47 416 41 887

     Janne Trones Paulsen
janne.paulsen@fauske.kommune.no
Tlf: +47 912 42 759

- Vestmyra skole har skoleåret 2022/2023 totalt 89,8 årsverk.

Basen

Basen ligger i andre etasje på Vestmyra skole. Det er stue, kjøkken og flere undervisningsrom. Undervisningsrommene er tilrettelagt for både 1:1 og gruppeundervisning. I tilknytning til Basen har vi sanserom og treningsrom.

Vi har et tilbud fra 1. - 10. trinn for elever med særskilte behov. Hver enkelt elev har en skole- og SFO dag som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, behov og interesser. Alle elevene har egen individuell opplæringsplan (IOP), individuell plan (IP), og/eller individuell opplærings- og deltakelsesplan (IODP).

Hver elev har tilhørighet til sine respektive klasser. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisning og opplæring på den arenaen eleven har best utbytte. På Basen legger vi stor vekt på dagliglivstrening og at elevene får gode opplevelser i fellesskapet.

Tilbudet skal bidra til økt livskvalitet, trivsel og mestring på ulike sosiale arenaer. Opplæringstilbudet til den enkelte elev tilrettelegges individuelt utfra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov, og i nært samarbeid med foresatte. Opplæringsområder som står sentralt er kommunikasjon, sosial kompetanse, selvhjelp, skolefag og arbeidsforberedende trening. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for rullestolbrukere, med stort funksjonelt stellerom og heistilgang.

Basen tilbyr turer i nærmiljøet, motorisk trening og sansestimulering. I tillegg har vi ulike faste grupper/ aktiviteter som; mat & helse, musikk, svømming, språkgruppe, kunst & håndverk, aktiviseringsgruppe i gymsal, terapiriding (søkes individuelt av foresatte).

Det jobbes mye tverrfaglig, og vi har et tett samarbeid med instanser som; fysioterapeuter, ergoterapeuter, Statped, logopeder, hjelpemiddelsentralen, Autismeteamet, Barnehabiliteringstjenesten, samt Miljø- og habiliteringstjenesten. Enkelte elever har brukerstyrte personlige assistenter som følger dem gjennom skoledagen.

 

Ansatte

 

Administrasjon

 

Rektor

Svend Håvard Bakken

75604602/41699811

Assisterende rektor

Wenche Bogen Nygård

75604603/94147830

IKT-rådgiver

Dan André Solheim

41333364

Inspektør 8-10 trinn

Sylvi Henriksen

75604626/41423752

Inspektør 5-7 trinn

Tanja Ødegård

75604609/40077663

Inspektør 1-4 trinn

Kim Annicka Hjemaas

75604624/91545604

Rådgiver

Sylvi Henriksen

75604607/41423752

SFO-leder

Camilla Larsen

46865124/90164532

Sekretær/IKT-kons.

Eirin Vold Iversen

75604600/48124111

Sekretær

Toril Lillevik 75604600/47623561

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd og utvalg

 

Vi har også aktive elevråd, både på 1.-4., 5.-7., og 8.-10.trinn. Elevrådene har møter ca en gang pr måned - og arbeider aktivt spesielt med saker som handler om elevenes trivsel og elevmedvirkning.

Skolen har et aktivt FAU som har møter ca en gang pr. mnd. Leder for skoleåret 20/21 er Bjørn Thomas Hansen

SU/SMU har også jevnlige møter, leder av SU/SMU inneværende år er Ann R. Breivik. Hun kan kontaktes på mob.951 37 822 eller på mail: ann.breivik@fauske.kommune.no

Elevråd:

 

FAU:

Trinnleder 5.-7: Bjørn Thomas Hansen  mob.: 908 95 598  e-post: fauskeamerikaner@gmail.com

Trinnleder 1.-4: Bjørn Olav Pettersen mob.: 992 42 619   e-post: fjellfeit@gmail.com

Trinnleder 8.-10: Gro Anita Olsen; mob.: 900 19 543   e-post: gaolsen71@gmail.com

 

SU/SMU: