Vestmyra nye skolestart ute

Om oss

Vestmyra skole ligger i sentrum av Fauske kommune  i Hegreveien 14 mellom Fauske idrettshall og Fauske videregående skole.  Skolen ble ferdigstilt høsten 2016 – og er en  av Norges fineste skoler. Uteområdet sto ferdig høsten 2017.  Elevene kan nå benytte seg av mange aktiviteter i umiddelbar nærhet av skolen. Idrettshall, SKS-arena og Klungsetmarka er nærmeste naboer.

- Skolen har ca 670 elever fordelt på 1. til 10. trinn, i år er vi totalt 29 klasser. Vestmyra skole er mottakerskole for elever fra Finneid skole fra 5. trinn.

- Skolen har en egen avdeling for elever med norsk som andrespråk; NOA-avdelingen.  Vestmyra skole har elever fra mange ulike nasjoner.

- Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor, fire inspektører samt SFO-leder. I tillegg har skolen teamledere på 1.-2. trinn, 3.-4.trinn, og en teamleder fra 5.-10. trinn, samt  ansvarlig for NOA og Basen (spesialpedagogisk avdeling).

- Skolen har egen skolekurator og miljøterapeut som jobber med elevenes psykososiale miljø. Skolehelsetjenesten består av tre helsesykepleierere.

- Vestmyra skole har skoleåret 2019/2020 totalt 103 årsverk inkludert tre merkantile stillinger samt skolefritidsordningen.

Basen

Basen ligger i andre etasje på Vestmyra skole. Det er stue, kjøkken og flere undervisningsrom. Undervisningsrommene er tilrettelagt for både 1:1 og gruppeundervisning. I tilknytning til Basen har vi sanserom og treningsrom.

Vi har et tilbud fra 1. - 10. trinn for elever med særskilte behov. Hver enkelt elev har en skole- og SFO dag som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, behov og interesser. Alle elevene har egen individuell opplæringsplan (IOP), individuell plan (IP), og/eller individuell opplærings- og deltakelsesplan (IODP).

Hver elev har tilhørighet til sine respektive klasser. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisning og opplæring på den arenaen eleven har best utbytte. På Basen legger vi stor vekt på dagliglivstrening og at elevene får gode opplevelser i fellesskapet.

Tilbudet skal bidra til økt livskvalitet, trivsel og mestring på ulike sosiale arenaer. Opplæringstilbudet til den enkelte elev tilrettelegges individuelt utfra elevens egenskaper, interesser, evnenivå, erfaringer, væremåte og behov, og i nært samarbeid med foresatte. Opplæringsområder som står sentralt er kommunikasjon, sosial kompetanse, selvhjelp, skolefag og arbeidsforberedende trening. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for rullestolbrukere, med stort funksjonelt stellerom og heistilgang.

Basen tilbyr turer i nærmiljøet, motorisk trening og sansestimulering. I tillegg har vi ulike faste grupper/ aktiviteter som; mat & helse, musikk, svømming, språkgruppe, kunst & håndverk, aktiviseringsgruppe i gymsal, terapiriding (søkes individuelt av foresatte).

Det jobbes mye tverrfaglig, og vi har et tett samarbeid med instanser som; fysioterapeuter, ergoterapeuter, Statped, logopeder, hjelpemiddelsentralen, Autismeteamet, Barnehabiliteringstjenesten, samt Miljø- og habiliteringstjenesten. Enkelte elever har brukerstyrte personlige assistenter som følger dem gjennom skoledagen.

 

Ansatte

 

Administrasjon

 

Rektor

Karl-Inge Borgen

75604602/90597105

Assisterende rektor

Wenche Bogen Nygård

75604603/94147830

IKT-seniorrådgiver

Yngvar Pettersen

92053937

IKT-ansvarlig/rådgiver

Dan Solheim

75604606/ 41333364

Inspektør 8-10 trinn

Sylvi Henriksen

75604626/41423752

Inspektør 5-7 trinn

Tanja Ødegård

75604609/40077663

Inspektør 1-4 trinn

Kim Annicka Hjemaas

75604624/91545604

Rådgiver

Svend Håvard Bakken

75604607/41699811

SFO-leder

Camilla Larsen

46865124/90164532

Konsulent

Kari Marie Olsen

75604601/91363437

Sekretær

Marit Olsen

75604600/93253198

Sekretær/IKT-kons.

Eirin Vold Iversen

75604600/48124111

 

 

Klasse

Kontaktlærer

Kontaktlærer

Faglærere/Spes

Assistenter/

fagarbeidere

1A

Elisabeth Sollihaug

Aud Wassmo

Wenche Hævaker

Olaug Adolfsen

Lena Pettersen

Chantana Dangkao

1B

Linda Grimstad

Kine-Mariell Aga

2A

Kristin Sandvik

Maja B Eriksen

Karoline Setså

Michelle Sletteng

Oddbjørg Mellingen

Christina Fridal

Frida Lund

2B

May Moen-Johansen

Bjørg Strand

3A

Lill-Hege A. Paulsen

Talita Leirvik

Michelle Sletteng

Siv Spørk

Mona Lis Øverland

3B

Ann Ranveig Breivik

Marthe Tande

4A

Gry Oseng

 

Margit Stavnes

Daria Solheim

Kim Torry Simmenes (1-4)

Mona Jensen

 

4B

Barbro L. Kristensen

 

5A

Ann Kristin Johansen

Anders Korsvik

Cathrine L Karlsen

Tove Blomseth

Evelyn Nordbergsen

Tina Sommarset

Aud Kari Helgesen

5B

Lena Wangen

Tonje Moen 

5C

Margareth Jondal

Stine B Pettersen

6A

Monica Karlsen

Anniken Fiskvik

Siv W Schøning

Astri Holteng

Anne Aardal

Tina Sommarset

Lisa Eriksen

Aina Jansson

Albert Pedersen

6B

June Setså Furnes

Cesilie R. Høgseth

6C

Yanka A Storli

Ingrid Gildseth

6D

Lill Ranveig Hansen

 

7A

Ann Karin Mordal

Veronica Johansen

Anne Brit Christoffersen

Øyvin Tronstad

Sindre Stokland

Torild Nordal

Ann Mari Larsen

7B

Siv Lisbeth Johansen

Birger Pedersen

7C

Lise Søvik

Lisbeth Timonen

8A

Hanne R. Karlsen

Kaja Rolandsen

Svend Håvard Bakken

Øystein Gangstøe

Beate Dåbakk

Hege Bø

 

8B

Monja Bråthen

Lise Veimo

8C

Stine Thorstensen

Martin Lind

8D

Astrid H. Strand

 

9A

Christel Nyland

Marit Hatlehol

Brit Hultmann

Anne Gunn Mortensen

Monica Arntzen

Siren Skog

Beate Dåbakk

9B

Lotte Skaret

Vidar Mordal

9C

Tanja Strand

Frøydis Albrigtsen

10A

Tom Gunnar Rasmussen

Tonje Ellingsen

Jonas Kristiansen

Tiphanie Hautois

Lasse Karlsen

10B

Vie Halvorsen

Liza Einset Jolma

10C

Terje Mellerud

Julie Reinholdsen

 

 

 

 

 

 

 

Røvikateam:

Lovise Lundli

 

Reidar Grønstad

 

Eivin Kantun (50%)

 

Heidi A Pettersen (50%)

 

 

 

Spespedteam:

Oddbjørg Mellingen

Språk og leseveileder

 

Marlen Egerdahl

 

 

Liesl Kristensen

Språk og leseveileder

 

Wenche Hævaker

 

 

Berit Mathisen

 

 

Michelle Sletteng

 

 

Robert Lind

 

 

Marina Isaksen

Assistent

 

 

 

NOA:

Hege Harsvik

1.-4.

Tord Valla

 

Zdravko Kubat

 

Åse Marie Korneliussen

 

Salwa Bahish

 

 

Bibliotekar

(50%)

Eivin Kantun

 

Skolehelsetjeneste:

Liss Anita Lyng Olsen

Janne Trones Paulsen

Bente Lund Eriksen

Skolekurator/miljøterapeut

Heidi Nygård Pedersen/Monica Nystad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Råd og utvalg

 

Vi har også aktive elevråd, både på 1.-4., 5.-7., og 8.-10.trinn. Elevrådene har møter ca en gang pr måned - og arbeider aktivt spesielt med saker som handler om elevenes trivsel og elevmedvirkning.

Skolen har et aktivt FAU som har møter ca en gang pr. mnd. Leder for skoleåret 20/21 er Bjørn Thomas Hansen

SU/SMU har også jevnlige møter, leder av SU/SMU inneværende år er Ann R. Breivik. Hun kan kontaktes på mob.951 37 822 eller på mail: ann.breivik@fauske.kommune.no

Elevråd:

 

FAU:

Trinnleder 5.-7: Bjørn Thomas Hansen  mob.:  908 95 598  e-post: fauskeamerikaner@gmail.com

Trinnleder 1. 4: Bjørn Olav Pettersen

Trinnleder 8.-10: Gro Anita Olsen; 

 

SU/SMU:
Ann R. Breivik   mob.: 951 37 822  e-post: ann.breivik@fauske.kommune.no