Hvem er vi som jobber i PPT?

PPT er interkommunalt, det vil si at nabokommunene kjøper tjenester av oss.

Svein Christian Lysvoll: Avdelingsleder
Telefon: 918 33 525

Siv N. Kosmo: Sekretær
Telefon: 75 60 45 35

Pedagogisk psykologiske rådgivere:

Mette Caroline Strøksnes
Telefon: 75 60 45 40

Tonje Liland
Telefon: 75 60 45 39

Øydis Åsjord: Lokalkontor Steigen
Mobil: 469 14 255

Rakel Hunstad
Telefon: 75 60 45 32

Lisbeth Valjord
Telefon: 75 60 45 38

Randi Stranda: Lokalkontor Saltdal
Telefon: 917 16 566

Thea Therese Valjord Sætherhaug
Telefon: 75 60 45 36

Logoped Anita Ness Byberg
Telefon: 75 60 45 47

Mail: anita.byberg@fauske.kommune.no

May Hansen
Telefon: 75 60 45 33

Hva gjør vi i PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten er organisert i Familiens hus, og du kan komme i kontakt med oss gjennom helsestasjon, barnehage, skole eller ved å kontakte Familiens hus direkte.

PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med å legge utviklingen/opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov, og den skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfellene der loven krever det. Lovverket PP-tjenesten arbeider etter er opplæringsloven og barnehageloven.

PP-tjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

 

Våre tjenester reguleres av opplæringsloven og vi har to hovedoppgaver.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det (§ 5-1 i Opplæringsloven omhandler retten til spesialundervisning for elever i grunnskolen og  §19 a i Barnehageloven omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder) og PPT skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for barn og unge med særlige behov

Trenger barnet ditt ekstra hjelp i barnehagen eller på skolen?

Er du som forelder eller ansatt usikker på om barnet ditt trenger mer hjelp i barnehagen eller skolen for å få ut sitt læringspotensial? Lurer du på om barnet trenger mer tilrettelegging eller er usikker på om oppfølgingen er god nok? PPT består av pedagogisk-psykologiske rådgivere med ulike fagbakgrunner som kan biså hvis du trenger hjelp.

Her er noen eksempler på problemstillinger vi kan hjelpe til med:

Språkvansker
Lese-skrivevansker
Matematikkvansker
Lærevansker
Uro og konsentrasjonsvansker
Sosiale/følelsesmessige vansker
Atferdsvansker

 

Skoler og barnehager kan søke veiledning i tilrettelegging for barn og unge med særlige behov.

 

Hvordan blir hjelpen gitt?

Det gjennomføres forskjellige kartlegginger og formelle tester utfra det som måtte være barnets/ungdommens vanskeområde. Det skrives fagrapporter og/eller sakkyndige uttalelser etter utredning. Det gjennomføres oppfølgingsmøter med foresatte, barnet/ungdommen og barnehage/skole hvor våre anbefalinger drøftes.

Det avtales eventuelt videre samarbeid med barnehage/skole om veiledning og det kan avtales samarbeid med familiesenter eller barnevern.

PPT kan henvise for videre utredning av vanskene til vårt statlige spesialpedagogiske støttesystem (Stat.ped). 

 

Målgrupper:

Barn og ungdom opp til 16 år (grunnskolealder)
Voksne med særlige behov
Foreldre, foresatte og pedagogisk personell

 

Hvordan komme i kontakt med oss?

Hvem kan kontakte og henvise til PPT?

Foresatte, barnehager, skoler og andre hjelpetjenester kan kontakte PPT. Henvisning skal gjøres på eget henvisningsskjema og i samarbeid med de foresatte. Du finner henvisningsskjema HER (PPT Henvisningsskjema)

Foreldre kan selv ta kontakt med PPT.