Midlene kan søkes av kommuner, lag og foreninger. FAU/ skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/ sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/ møter, refleks/ refleksdemonstrasjoner, sykkelprøver mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø. Ev. firmapost-nord@vegvesen.no innen 25. september 2015. Ytterligere opplysninger kan fås hos marlene.landbakk@vegvesen.no eller jeremiassen@tryggtrafikk.no. Se også nfk.no/tilskuddsordninger.