Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men der det legges stor vekt på personlig egnethet. Vi tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som avspeiler det lokalsamfunn der tjenesten tilbys

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha god vandel og mestre norsk godt både skriftlig og muntlig. De fleste meklere har vervet i tillegg til jobb, men du må kunne sette av god tid på fritiden.

Obligatorisk opplæring (4+3 dager på dagtid) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Utøvelse av vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time. Meklerne er med på å sette møtetidspunkt selv.

For nærmere informasjon ta kontakt med:

Mona Hammerfjeld, leder t

Tlf: 975 13 336 mona.hammerfjeld@konfliktraadet.no

Søk her: http://www.konfliktraadet.no/soeknad-paa-verv-som-meklar-i-konfliktraadet.316257.no.html