Foto: Fra etableringen av Fauske kommunale beredskapsråd tidligere denne uken: fra v. Thom Andre Thuv og Trond Nilsen fra Salten Brann, Raymond Fagerthun (heimevernet HV 14), Inge Pedersen (SKS), Bjørn Tore Rønning (politiet), Merethe Jeppesen (Nordland sivilforsvarsdistrikt), Jørn Stene (ordfører), Geir Mikkelsen (rådmann) og Tom Seljeås (beredskapsleder). Foto: Gull H. Pedersen/Fauske kommune

Beredskapsrådet skal være et samarbeidsorgan mellom kommunale og statlige myndigheter, det private næringsliv, og frivillige lag og organisasjoner i beredskapsspørsmål. Videre skal rådet være et forum for gjensidig utveksling av informasjon om beredskapsmessige forhold og status. Mens ordfører er leder av rådet, er beredskapskoordinator sekretær. Les instruks her PDF document ODT document :

Deltakerne presenterte sine hovedutfordringer innenfor beredskap da de møttes kommunestyresalen tidligere denne uka. Det ble understreket nytten og nødvendigheten av å være et tverrfaglig forum for utveksling av informasjon rundt beredskapsmessige forhold, trusler og aktiviteter som kan styrke samarbeidet. Rådet vil også kunne være rådgivende i ROS-sammenheng. Det kom også fram ønske om å se på muligheten for samarbeidsavtaler der det er naturlig. Ikke minst kom det fram ønske om å legge til rette for felles øvelser og samordning av eventuelle krise- og beredskapstiltak.

I utgangspunktet var det lagt opp til ett møte per år, men flere ga uttrykk for at dette er for lite. Generelt skal rådet behandle saker av generell karakter som ikke krever spesiell sikkerhetsklarering.