Økonomisjef Kariann Sørdahl forklarer: Fylkesmannen har påpekt at det ved avslutningen av årsregnskapet for 2013 ble foretatt inndekning av merforbruk oppstått i 2012, samtidig som 2013-regnskapet viser merforbruk.

I 2012 fikk Fauske kommune et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 1 750 606,-. Dette ble ført opp til inndekning i budsjett 2013. I regnskapet for 2013 ble inndekningen foretatt. Regnskapet for 2013 viste imidlertid et regnskapsmessig merforbruk på kr 2 737 733,- etter at merforbruket fra 2012 var inndekket. Fylkesmannen mener at det ikke var anledning for kommunen å dekke underskuddet for 2012 i regnskapet for 2013, i og med at kommunen gikk med underskudd i 2013. Det er på denne bakgrunn at Fylkesmannen har meldt Fauske kommune inn i ROBEK.

For øvrig ble det i regnskapet for 2012 satt av kr 2 090 000,- til fond. Dette er midler som kunne vært benyttet til å dekke opp underskuddet i 2012. Dersom Fauske kommune hadde benyttet fondsmidler i 2012 til dette formålet, så hadde ikke kommunen hatt et regnskapsmessig merforbruk i 2012, og det ville dermed heller ikke være grunnlag for å melde kommunen inn i ROBEK nå.

Hvis akkumulert underskudd for 2012 og 2013, til sammen kr 2 737 733,-, dekkes inn som planlagt i 2015-regnskapet blir kommunen «friskmeldt» og utmeldt fra ROBEK våren 2016.

I 2014 viste regnskapet et nytt regnskapsmessig merforbruk på kr 3 176 912,-. Dette underskuddet har kommunen frist til å dekke inn i regnskapet for 2016.

Praktisk betydning for kommunen

For kommunen betyr det å være innmeldt i ROBEK at noen vedtak ikke er gyldige før de er godkjent av Fylkesmannen. Dette gjelder opptak av nye lån, vedtak om langsiktige leieforhold utover fire års varighet samt at det må gjøres en lovlighetskontroll av kommunestyrets budsjettvedtak.

Kommuner som er innmeldt i ROBEK må utarbeide en forpliktende plan om hvordan merforbruket skal dekkes inn. Denne planen må inneholde konkrete tiltak som skal gjennomføres for å få tidligere underskudd dekket inn. I den forpliktende planen må innsparingsbeløp og tidsplan for gjennomføring fremgå.

Allerede påbegynte investeringer stoppes ikke av Fylkesmannen, og det er heller ikke slik at alle planlagte investeringer stoppes. Investeringer som på sikt kan ta ned driftsnivået i kommunen kan bli godkjent av Fylkesmannen. Investeringer innenfor vann og avløp berøres ikke.