Visjon = en fremtidsdrøm

Fauske kommune har hatt visjonen Folkehelsekommunen der alle trives, siden 2011. Denne har vi jobbet mot, fremmet utad, og benyttet i kommunens logo, profil, presentasjoner og lignende. Folkehelsekommunen Fauske er blitt vårt varemerke.

Visjoner skal fortelle oss hvorfor vi er til og hvor vi skal. De peker på framtiden og er en ledestjerner som skal samle og inspirere oss til utvikling. Visjonen er ikke ment å være et slagord/varemerke eller en påstand. Den skal derimot si noe om hvordan vi ønsker å utvikle kommunen. Fauske kommune har som mål å fokusere på fellesskapet, på god velferd og utvikling, og Fauske kommunes nye visjon er følgende: 

Sammen om et fremtidsrettet Fauske – for god velferd, vekst og utvikling 

 • Sammen peker på fellesskapet
 • Fremtidsrettet skal inspirere oss til å strekke oss lenger, i fellesskap
 • God velferd, vekst og utvikling peker på god folkehelse, gode tjenester og tilbud til våre innbyggere, næringsliv og organisasjonene.

Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034

Kommunens innsatsområder

Fauske har sin plass i et globalt fellesskap, der mennesker, byer og land påvirker hverandre. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Fauske skal ta ansvar slik at vi bidrar til å nå bærekraftsmålene. Dette skal vi gjøre ved å ha de tre bærekraftselementene med oss i planleggingen.

Sosial bærekraft et et grunnleggende mål, og handler om at alle skal oppleve å være en del av Fauskesamfunnet og lokalsamfunnet de tilhører. Det handler om å skape gode og helsefremmende omgivelser for mennesker å oppholde seg i. Vi verdsetter at det ikke er forskjeller mellom folk, og det gleder oss når foreldre får den støtten og oppfølgingen de trenger for å skape trygge omgivelser for barna som skal bygge morgendagens samfunn. Det er viktig for oss å levere gode tjenester til våre innbyggere. Vi har som mål at alle skal ha mulighet til å mestre hverdagen og realisere sitt potensiale.

Sosial bærekraft

 • Et inkluderende samfunn og gode fellesskap
 • God folkehelse, livskvalitet og like muligheter
 • Frihet og frigjøring av den enkeltes potensiale

 

Økonomisk bærekraft handler om at næringslivet må ha gode rammevilkår for at det skal kunne utvikles nye næringer og at eksisterende næringer kan oppleve stabilitet og for noen å vokse. En viktig del av den økonomiske bærekraften er at så mange som mulig er i jobb og kan ta del i arbeidslivet. Samtidig er det avgjørende at de som kan, og vil, får mulighet til å bidra med sine ressurser i lokalsamfunnet. Vi ønsker at innbyggerne i større grad tar ansvar for å mestre eget liv. Kommunens tjenester må være økonomisk bærekraftige, det er en viktig forutsetning – et verktøy – for å kunne ivareta målsettingen om sosial bærekraft.

Økonomisk bærekraft

 • Økonomisk handlingsrom
 • Et verktøy for å sikre sosial bærekraft
 • Et mangfoldig arbeidsliv, en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon

 

Klima- og miljømessig bærekraft krever at vi gjør noen grep slik at miljøet rundt oss kan bestå til glede for de som kommer etter oss. For å skape miljømessig bærekraft må vi redusere klimagassutslipp, tilpasse oss endringer i klimaet, bruke arealene våre på en best mulig måte og verne om naturressursene. Vi skal være en tilrettelegger for smarte og grønne løsninger, og vi skal ta vår del av ansvaret med å velge klimavennlige løsninger i egen organisasjon.

Klima- og miljømessig bærekraft (økologisk bærekraft)

 • Fundament for sosial- og økonomisk bærekraft
 • Respektere klodens tålegrense
 • Ansvarlig bruk og vern av ressurser og miljø
 • Smarte og grønne løsninger

De tre innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier handler alle om hvordan vi vil at framtiden i Fauske skal bli. I denne planen svarer de tre innsatsområdene på hvert sitt bærekraftselement.

 • Å LEVE I FAUSKE - viser oss hvordan vi skal jobbe med den sosiale bærekraften
 • Å SKAPE OG HANDLE I FAUSKE - viser hvordan vi skal jobbe med økonomisk bærekraft
 • Å MØTE FRAMTIDEN I FAUSKE - viser hvordan vi skal jobbe med klima- og miljømessig bærekraft. 

Hvordan nå målene?

Kommuneplanens samfunnsdel vil i kombinasjon med kommuneplanens handlingsdel inneholde mål for hva vi ønsker å oppnå, og strategier for hvordan vi skal nå målene. Strategier er fremgangsmåtene vi velger for å gjennomføre målene. Strategiene omhandler flere områder og fordrer innsats på tvers av sektorer, enheter og tjenester. Dette innebærer at tiltak og handlinger vil finne sted mange steder i kommunen vår, i regi av ulike tjenesteområder.

I Fauske har vi ingen egen "folkehelseplan". Dette betyr at folkehelseperspektivet må ivaretas i kommuneplanens ulike plandeler så vel som i kommunedelplaner, temaplaner og virksomhetsplaner. Slik kan vi sikre helse i alt vi gjør.

Relevante dokumenter og lenker

Her kan du lese om kommunens satsing på helsefremmende barnehager.

Her kan du lese om satsingen på helsefremmende skoler.

Lenker til aktuelle dokumenter og nettsider: