Ferdigattest

Før man kan ta i bruk en søknadspliktig bygning, må det søkes om ferdigattest. Søknaden sendes inn når bygningen er ferdig.
Ferdigattest markerer avslutningen av byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det er dokumentert at det som er bygget er i samsvar med tillatelser og bestemmelser, og at nødvendig kontroll er utført.

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Søknadsskjema for ferdigattest

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:
- Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK10 § 9-6)
- Gjennomføringsplan

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:
- Oppdatert situasjonsplan
- Oppdaterte tegninger
- Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Mer om ferdigattest kan leses i Plan- og bygningslovens §21-10 og Byggesaksforskriften §8-1a

Midlertidig brukstillatelse

Fauske kommune ønsker primært at det søkes om ferdigattest, men i noen tilfeller kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan det også søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at en kan ta i bruk bygningen før en har mottatt ferdigattest. 

Søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 3 uker, men søknadene blir behandlet så raskt som mulig. 

Har du bygd noe som ikke er søknadspliktig?

Husk at du da må sende inn skjema for ferdigstillelse. Dette gjør du ved å fylle ut skjema for ferdigstillelse og sende inn et situasjonskart som viser plasseringen av bygget til kommunen. Legg gjerne også med en skisse av tiltaket.