Alle kommuner er i henhold til matrikkeloven § 21 pålagt å fastsette offisiell adresse for alle boliger, hytter og større bygg. Med offisiell adresse menes veinavn og nr. (gate-/veiadresse).

Kommunen er, etter matrikkelloven, ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og å registrere dette i matrikkelen. (En sentral database med opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser)
Kommunestyret vedtok den 8.9.11 i sak 51/2011 rammen for et prosjekt som skal munne ut i at alle våre veier skal gis et offisielt navn som videre skal danne grunnlaget for å tildele alle boliger, hytter og større bygg en vei-/gateadresse.

Navnevedtak:
Møtebok 079/15

Vedlegg:
Kart over Søndre Kjelvatnet

Det kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

a)     offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd,
b)     eigar eller festar når bruksnamnet kjem inn under § 8 andre ledd,
c)     lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

Mulige merknader sendes innen 1. september 2015 til Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske.