I hovedsak tas det prøver en gang i uka av enhet VVA (vann, vei og avløp) – etter en godkjent prøvetakingsplan. Prøvene sendes/fraktes øyeblikkelig til Labora, som er et akkreditert/godkjent laboratorium i Bodø. Ved eventuelle positive prøver, vil laboratoriet varsle oss som vannverkseier straks prøveresultat foreligger. Videre rutiner ved avvik er varsling til Mattilsyn, kommunelege og andre som står på vår liste. Befolkningen i områder som er berørt, får varsel via SMS. Denne varsling når både mobil- og fasttelefoner. Skole, barnehage og helsevesen og eventuelle andre kritiske og sårbare abonnenter inngår i varslingsrutinene. En sårbar abonnent kan være sykehjem, mens en kritisk abonnent kan være bønder og industri.

Fauske kommune har over lang tid hatt stort fokus på vann og vannkvalitet. Det er bygget 3 nye vannbehandlingsanlegg siden 2003, mens de øvrige er rehabilitert. Til sammen er det snakk om en investering på 55-60 millioner kroner i denne perioden. Hvert år brukes det rundt 10 millioner kroner på rehabilitering og rengjøring av VA-nettet.

Kommunen har utarbeidet en farekartlegging og farehåndteringplan for alle kommunale vannbehandlingsanlegg – etter drikkevannsforskriften fra 1.1.2017. Denne kartleggingen omfatter hele prosessen fra regndråpen lander i det øverste nedslagsfeltet til kunden har vannet i kranen.

Vil du lese mer om vann, se Folkehelseinstituttet sine sier: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/