Hvordan kan DU gjøre bedre til et bedre sted?
Hvordan kan DU gjøre bedre til et bedre sted?

Det gode liv i Fauske

Med satsingen "Det gode liv i Fauske" ønsker vi å gi vennlige små dytt til innbyggerne våre slik at vi tar bedre vare på samfunnet vårt, oss selv og hverandre.

Hver måned settes ulike tema på agendaen som skal bidra til 

  • å støtte opp om trivselsfaktorer i hverdagen
  • at alle føler seg som en del av et fellesskap
  • å bedre miljøutfordringene våre
  • et balansert kosthold
  • at vi blir mer aktive Fauske-væringer

Vi tror at når mange har fokus på samme tema til samme tid, så vil det ha en positiv effekt for oss alle. 

Det gode liv i Fauske - med mennesket i sentrum :)

Fauskes prosjektgruppe Aldersvennlige lokalsamfunn
Liss-Ane Simonsen (areal- og samfunnsplanlegger), Lena Holmstrøm (Folkehelserådgiver) og Gunn Zakariassen (Seniorrådgiver) utgjorde Fauskes prosjektgruppe

Satsing: Aldersvennlige lokalsamfunn

KS er iferd med å utvikle en modell for et nasjonalt nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn med samlinger og verktøy som skal hjelpe kommunene på vei mot mer aldersvennlige samfunn. Det er en del av samarbeidsavtalen med regjeringen om reformen "Leve hele livet". Fauske kommune ble høsten 2019 med i nettverket. Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. For at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet, bidra og unngå ensomhet og isolasjon må vi ha en mer helhetlig og tverrsektoriell tilnærming.

Kontakpersoner: 

  • Folkehelserådgiver Lena Holmstrøm
  • Seniorveileder Gunn Zakariassen

HER kan du høre Trude Drevland, leder av "Råd for et aldersvennlig Norge", fortelle hvorfor nettopp dette er ei viktig satsing.

HER kan du lese mer om satsinga.

Og HER finner du KS sin nye håndbok som dekker temaet. God lesing!

 

 

 

 

Pilotprosjekt: Fritidskort for barn og unge

Fra august 2020 har Fauske - som en av tolv kommuner, kunne tilby fritidskort til alle barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. 

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge i kommunen. Gjennom ordningen får Fauske som forsøkskommune tildelt 800 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for målgruppen og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Bufdir forvalter fritidskortordningen. 

Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Forsøket med fritidskort i kommunene startet høsten 2020 og varte i første omgang fram til sommeren 2021. Det ble så besluttet at prosjektet skal gis ett ekstra år, det vil si ut våren 2022.

Kontaktpersoner i Fauske: Gro-Anita Olsen, Fauske Frivilligsentral

Folkehelseuka 2019 tekst
Folkehelseuka 2019 tekst Foto: Gull H. Pedersen

Folkehelseuka

Folkehelseuka er en årlig tradisjon i Fauske, og finner sted ei uke i september. Folkehelse er et vidt begrep - noe som skal gjenspeile seg i de aktivitetene som finner sted i uka. Det er Kultur-enheten som koordinerer aktiviteten og programmet. 

Programmet for folkehelseuka annonseres gjennom kommunens hjemmeside, Facebook, kultur-tavler, på plakater og i avisa. 

Kontaktperson for Folkehelseuka: Enhetsleder ketil.hugaas@fauske.kommune.no, eller folkehelserådgiver lena.holmstrom@fauske.kommune.no

Om forankring og samarbeid

Folkehelsearbeidet er i endring, og beveger seg fra å bli sett på som en offentlig oppgave med definerte oppdrag i ulike sektorer, til også å være en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører som sitter på virkemidler. Folkehelsearbeidet må drives langsiktig, målrettet og helhetlig gjennom god politisk, administrativ, planmessig og økonomisk forankring.

Kommunens mål for forankring og samarbeid vil først og fremst konkretiseres og synliggjøres i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er under revidering/utforming, og ny samfunnsdel forventes vedtatt iløpet av  2022.

Om bo- og nærmiljø, inkludering og likeverd

I oversiktsdokumentet vårt ("Folkehelsa i Fauske 2022") utdypes to prioriteringsområder: Utjevning av sosial ulikhet i helse, og folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv. Kort og godt sier vi at vi i Fauske må tenke helse i alt vi gjør. 

Kommunens mål innenfor bo- og nærmiljø, inkludering og likeverd, vil først og fremst konkretiseres og synliggjøres i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er under revidering/utforming, og ny samfunnsdel vil være klar i 2022.

Om barndom, voksenliv og alderdom

I oversiktsdokumentet vårt ("Folkehelsa i Fauske 2022") utdypes to prioriteringsområder: Utjevning av sosial ulikhet i helse, og folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv. Kort og godt sier vi at vi i Fauske må tenke "helse i alt vi gjør", og det uavhengig av aldersgruppe. 

Mål og strategier foreslås knyttet til alt fra tidlig innsats til opprettholdelse av livsmestring og helse under aldring. Kommunens endelige mål innenfor barndom, voksenliv og alderdom, vil  konkretiseres og synliggjøres i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er under revidering/utforming, og ny samfunnsdel vil være klar i 2022.