Hvorfor omtakserer vi?

Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. Forrige taksering ble gjennomført i 2013/2014. Derfor omtakserer vi alle eiendommer nå med oppstart i 2023 og videre arbeid vil pågå i 2024. De nye takstene vil gjelde fra 2025.

Kommunen omtakserer for å fange opp alle endringer gjennom de siste årene. Først da blir skattegrunnlaget oppdatert og riktig.

Hvordan foregår takseringen?

Målet for takseringen er å anslå markedsverdien for eiendommen din ved fritt salg på det åpne markedet, som det står i eiendomsskatteloven.

For å få et så godt resultat som mulig, søker Fauske kommune nå etter en prosjektleder med kunnskap og erfaring med taksering av eiendommer. Ut fra faglige skjønn og det som er regulert i lov og i retningslinjene som er vedtatt, utarbeider prosjektleder et forslag til takst som politikerne får til behandling i 2024.

Faktaopplysninger hentes fra matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister. Det kan være navn på eier, adresse, bruksareal, tomtens størrelse og antall godkjente og registrerte boenheter.

I forbindelse med omtakseringen benyttes måleverktøy, faktaopplysninger fra matrikkel og skjønnsmessige vurderinger for å komme fram til en så riktig takst som mulig for eiendommen. Skjønnsmessige vurderinger vil ta hensyn til forhold som påvirker verdien, som for eksempel bygningens alder, tilstand og standard, beliggenhet og prisnivå i området.

Eiendommene skal kun befares utvendig. Dette gjelder alle bolig- og fritidseiendommer. På den måten blir alle behandlet på samme måte.

Hvem bestemmer hvor mye jeg skal betale?

Nivået på eiendomsskatten bestemmes ikke gjennom takseringen, men gjennom kommunestyrets budsjettvedtak i 2024. Forhold som bunnfradrag og promillesats for påfølgende år vil ha innvirkning på hva som til slutt står på skatteseddelen. Selv om takstene på de fleste eiendommene vil øke ved en omtaksering, betyr ikke det automatisk at eiendomsskatten for den enkelte vil øke tilsvarende.