Bilde av vedtatt planstrategi og planprogram
Bilde av vedtatt planstrategi og planprogram

Kommunal planstrategi 2020-2023

Fauske kommune har utarbeidet kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. I løpet av prosessen ble behovet for ny kommuneplanens samfunnsdel bragt fram. Når kommunen lager ny kommuneplan må vi følge prosessreglene som Plan- og bygningsloven setter. Den bestemmer at når en skal lage kommuneplaner, skal det lages et planprogram. Et planprogram kan omtales som "en plan for planen". Den skal si noe om hvorfor planarbeidet starter, og hvordan det er tenkt skal utføres. Kommunal planstrategi og planprogram for ny samfunnsplan ble utarbeidet i ett og samme dokument. Dette har kommunen anledning å gjøre i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 og lovens kapittel 11.

Planstrategien beskriver planbehovet for kommunestyreperioden, og planprogrammet legger rammene for utarbeiding av ny samfunnsplan. Begge dokumentene ble fastsatt og vedtatt i kommunestyremøte 11. desember 2020. Vedtakene kan ikke påklages.

- Vedtak i kommunestyret 2. desember 2020
- Kommunal planstrategi 2020 - 2023
- Vedlegg 1 - planbehov vist i tabellformat
- Vedlegg 2 - interne planer i organisasjonen 
- Vedlegg 3 - merknadsbehandling 

 

 

Om planstrategien

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Dette er en lovpålagt oppgave, og er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1 "Kommunal planstrategi".  Kommunal planstrategi er et verktøy for politisk prioritering av planaktivitet i valgperioden og eventuell revidering av hele eller deler av kommuneplanen

Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov (PBL 1985).

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

Politisk prioritering av planoppgavene

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.