Om planstrategien

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Dette er en lovpålagt oppgave, og er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1 "Kommunal planstrategi".  Kommunal planstrategi er et verktøy for politisk prioritering av planaktivitet i valgperioden og eventuell revidering av hele eller deler av kommuneplanen

Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov (PBL 1985).

Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

Politisk prioritering av planoppgavene

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi 2017-2020

Kommunal planstrategi 2017-2020 finnes HER.

Kommunal planstrategi 2020-2023

Arbeidet med ny planstragi er igangsatt. Etter loven skal denne vedtas senest ett år innen konsitutering av nytt kommunestyret. 

Informasjon om prosessen vil bli lagt ut fortløpende på denne siden.